Betaling van de pensioenen in de openbare sector (01.01.2014)

Betaling van de pensioenen in de openbare sector (01.01.2014)

Sinds 1 januari 2014 zijn de bevoegdheden van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven-Pensioenen (CDVU), dat de pensioenen betaalt, overgedragen naar de Pensioendienst van de Openbare Sector (PDOS).

De PDOS is een organisme belast met de toekenning, het beheer en de berekening van de meeste pensioenen in de openbare sector, en wordt nu ook een uitbetalingsporganisme voor alle pensioenen, wettelijke, overlevings, reparatie, oorlogsrentes en –pensioenen en de rentes bij arbeidsongevallen.  

Deze overheveling van bevoegdheden was reeds voorzien in de wet van 28 april 2010, en houdt volgens de regering een aantal bezuinigende en administratieve voordelen in :

  • De toekennings- en betalingsprocedures worden verenigd waardoor dubbele controles, dubbele boekhouding en dubbele stockering van documenten worden vermeden
  • De dienstverlening en de communicatie naar de burger worden vereenvoudigd dank zij een uniek contactpunt voor de burger en een vereenvoudiging van de administratieve procedure.

Deze overname door de PDOS en de overheveling van het personeel werden door de ministerraad goedgekeurd op 7 november 2013 en het koninklijk besluit van 21 december 2013 bevestigt haar toepassing.

Voortaan zal men zich voor betalingsvragen, fiscale en sociale afhoudingen, formulieren om zijn of haar pensioen of rente te kunnen laten betalen op een rekening, en voor bewijzen van leven (als men in het buitenland verblijft), moeten richten naar de PDOS – dienst Betalingen.

PDOS, Dienst Betalingen, Victor Hortaplein 40, bus 30, 1060 Brussel.

TEL.: pensioenlijn (gratis) : 1765, code 6151 om u door te verbinden

TEL.: vanuit het buitenland (betalend) : +32 78 15 17 65, code 6151 om u door te verbinden

Fax: +32 (0)2 579 58 51

E-mail:ccpay@pdos.fgov.be