Budget 2017-2018: het aandeel van de pensioenen!

Budget 2017-2018: het aandeel van de pensioenen!

De begroting 2017-2018 werd zonet met veel moeite afgerond. Wat zijn de gevolgen voor de toekomstige gepensioneerden en de gepensioneerden van vandaag?

Toekomstige gepensioneerden
Het hing al een tijdje in de lucht, maar in het algemeen begrotingskader, zal de gelijkstelling voor de pensioenberekening worden herzien!
• Sommige periodes van werkloosheid zullen niet meer meegerekend worden voor de berekening van het pensioen.
De regering stelt voor om perioden van werkloosheid na 12 maanden, slechts gelijk te stellen op basis van het minimum recht per loopbaanjaar, zijnde a.d.h.v. een bedrag van 23.375,55€ i.p.v. rekening te houden met het laatste loon! Deze regel is van toepassing vanaf 1 januari 2017. De eerste betrokken personen zullen het pas voelen vanaf de 1° januari 2018, tenzij men toch kan terugvallen op een gelijkstelling op het laatste loon.
Om de situatie te begrijpen, werkloosheidsperiodes zijn als volgt opgedeeld:
• De 1ste uitkeringsperiode: maximaal 12 maanden
• De 2° uitkeringsperiode: 36 maanden maximum (men kan 2 maanden per jaar van het professionele verleden toevoegen met een maximum van 36 maanden)
• De 3° uitkeringsperiode begint dan na 48 maanden.
Op dit ogenblik, wordt de eerste en tweede periode gelijkgesteld, voor de berekening van het pensioen op basis van het laatste loon.
Maar de 3° periode van gelijkstelling zal maar in aanmerking komen ten belope van het minimum recht per loopbaanjaar. Bij wijze van uitzondering zal men nog steeds het loon van het laatste jaar kunnen in aanmerking nemen in zoverre:
 Indien u op 1 november 2012 55 jaar was en u zich al in de 3° periode van werkloosheid bevond; of
 Voor het deel van de 3° periode van werkloosheid na uw 55° verjaardag indien u werkloos geworden bent na uw 50.

Een gelijkstelling op basis van het minimum recht per loopbaanjaar resulteert in een niet onbelangrijk verlies van uw maandelijks pensioen! Inderdaad, een jaar gelijkgesteld op basis van 23.375,55€ levert slechts 26€ maandelijks pensioen op. (berekening voor een alleenstaande)
Daarentegen, zou een jaar dat gelijkgesteld wordt u het volgende opbrengen :
Indien het loon € 50.000 bruto bedraagt: € 55,56, dit is een verlies van 29,56 €
Indien het loon € 40.000 bruto bedraagt: € 44,44, dit is een verlies van 18,44 €

Indien het loon is € 30.000 bruto bedraagt: € 33,33 dit is een verlies van € 7,33

Deze verliezen worden dan vermenigvuldigd met het aantal jaren waarin u recht heeft op het minimum recht per loopbaanjaar.
Fediplus ijvert minimaal voor een afschaffing van deze regel voor de ondernemingen in moeilijkheden en/of herstructurering, evenals voor de werknemers van 50 jaar en meer die moeite hebben om een nieuwe baan te vinden.
• De Bruggepensioneerden of Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
Momenteel worden perioden in de maanden na de 59° verjaardag gelijkgesteld op basis van het laatste loon.
De regering stelt voor, net zoals voor de werklozen, om deze periode na 12 maanden gelijk te stellen op basis van het minimum recht. De bedrijven in moeilijkheden of herstructurering zijn hier wel niet mee betrokken, evenals de zware beroepen. Onder de term zware beroepen verstaat men vnl. werken in opeenvolgende ploegen, in onderbroken dienstverband en nachtwerk.
Fediplus eist het behoud van de gelijkstelling op basis van het laatste loon voor de bruggepensioneerden na hun 59° verjaardag.

Het Brugpensioen, net zoals werkloosheid, men heeft het niet altijd in de hand, men kiest hier niet voor. Daarenboven lijden bruggepensioneerden en werklozen reeds een inkomstenverlies en worden ze hierdoor nu nogmaals bestraft op de berekening van het pensioen.  Dit is onaanvaardbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de sociale partners nog steeds onderhandelen over de praktische modaliteiten rond de uitvoering van deze maatregel.
De begrotingsovereenkomst voorziet ook in de afschaffing van het beginsel van de loopbaan-eenheid vanaf 1 januari 2018. D.w.z. dat elke dag meetelt  voor de berekening van het pensioen met inbegrip van die 14.040 dagen of 45 jaar van 312 dagen die de carrière overtreffen.
Gepensioneerden
Minder welzijn
Gepensioneerden hebben al een indexsprong ondergaan in juni 2015.  Dit is een verlies van 2% levenslang! Bovendien werden de pensioenen maar gedeeltelijk (of helemaal niet) aangepast aan de welvaart. De oudsten lijden hierdoor een belangrijk verlies van koopkracht.
In deze context is de voorziene minderuitgave van 25% van de welvaartsenveloppe voor de periode 2017-2018 een verergering van de situatie.
Solidariteitsbijdrage
We wachten nog op één maatregel: de afschaffing van de solidariteitsbijdrage.  Het is inderdaad al sinds juli 2008 dat we een proces van vermindering van de solidariteitsbijdrage aankaarten. Men zal echter moeten wachten tot 1 januari 2019 (enkele maanden voor de verkiezingen!) om een wijziging hierin te bekomen.
Hiervoor werd een budget van 85 miljoen euro’s vrijgemaakt (zijnde ¼ van de ontvangsten van de solidariteitsbijdrage). Een vermindering van 25% van de solidariteitsbijdrage ligt in het verschiet,…maar er is nog een lange weg af te leggen.
Er is nog een andere maatregel die zeker geen plezier zal doen : het optrekken van de roerende voorheffing van 27 naar 30 %!