News

01 Jun 2017

Pensioenen gaan omhoog!

De spilindex is overschreden en daar kunnen vooral de pensioenen van genieten. Zij zullen in juni met 2 procent omhoog gaan. Dat betekent natuurlijk ook een verhoging van de sociale uitkeringen maar ook de weddes in de openbare sector, die op hun beurt in juli...

07 Apr 2017

De onderbrekingsvergoedingen voor het tijdskrediet gaan dalen!

Zonder enige verwittiging te geven, de uitkeringen voor het tijdskrediet gaan dalen! Blijkbaar is de regering nog niet tevreden. Nadat ze de uitkeringen bij het tijdskrediet zonder motief stopgezet hebben, waarna men het tijdskrediet zonder motief dan ook beëindigd heeft, buigt men zich nu over...

03 Apr 2017

Het einde van de eenheid van loopbaan … ja maar voor wie ?

In het verleden heeft Fediplus meermaals aangegeven dat alle loopbaanjaren moeten meetellen voor het berekenen van het pensioen. Een kleine tegenvaller in wat de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, schijnt voor te stellen. Want de werknemers dewelke een niet-actieve periode in hun loopbaan hebben, zullen...

06 Mrt 2017

Afkoop van studiejaren, eindelijk een akkoord !

We hadden het eigenlijk niet meer verwacht !  Er werd eindelijk een overeenkomst bereikt in de Ministerraad rond de afkoop van de studiejaren.  Er werden 3 wetsontwerpen goedgekeurd op 24 februari met het oog op een harmonisering van het systeem, zodoende de werknemers de mogelijkheid te...

10 Feb 2017

Wat voorziet het interprofessioneel akkoord 2017-2018 ?

Begin februari heeft de regering het interprofessioneel akkoord goedgekeurd, waarbij de sociale partners de maximale marge van de loonkost op 1,1% bepalen, bovenop de gewone baremieke verhogingen en de index. Daarnaast bevat het akkoord ook volgende maatregelen voor de periode 2017 – 2018  voor de pensioenen...

16 Jan 2017

Loont het de moeite mijn studiejaren af te kopen ?

Op dit ogenblik bestaan er 3 stelsels. • Werknemers uit de privé sector kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun studiejaren regulariseren binnen de 10 jaar die volgt op het einde van hun studies, middels het betalen van een bijdrage van 1.415,32€ per jaar. Let wel, deze jaren tellen...

05 Jan 2017

Indexering van de lonen en pensioenen

Op basis van de inflatieverwachtingen, schat het Federaal Planbureau dat de gezondheidsindex, die gebruikt wordt in het bijzonder voor de berekening van de indexering van de lonen en sociale uitkeringen, zal verhogen met 1,8% dit jaar. Dit moet leiden tot de overschrijding van de spilindex van de afgevlakte...

02 Jan 2017

Tijdskrediet

De regeling van het tijdskrediet, van kracht sinds 1 januari 2002, onderging ingrijpende veranderingen sinds 2012. De werknemer had recht op tijdskrediet zonder motief met onderbrekingsvergoeding van de Rva. Tot op vandaag werd dit recht behouden maar kan men geen aanspraak meer maken op de...