News

10 Jul 2017

Pensioensparen

In de loop van de maand juli zal een speciale ministerraad een beslissing nemen over de eventuele  verhoging van de fiscaal maximaal aftrekbare som (momenteel jaarlijks 940 euro) bij pensioensparen. Voor meer info, bel Fediplus...

10 Jul 2017

Militaire dienstplicht

Sinds 1 juli wordt voor de berekening van het pensioen (in de privésector en voor zelfstandigen) de dienstplicht behandeld als gewerkte tijd, zelfs als men niet is beginnen werken binnen de drie jaar na de dienstplicht. De gelijkstelling gebeurt in het stelsel waar men na...

10 Jul 2017

Voorakkoord over de gemengde loopbaan

Twee grote vakbonden van het overheidspersoneel hebben het voorontwerp van wet over de toekenning van een aanvullend pensioen aan het contractueel overheidspersoneel  aanvaard. indien dit voorontwerp in de Kamer wordt goedgekeurd – en dat is  meer dan waarschijnlijk – dan zal een contractueel ambtenaar die...

30 Jun 2017

De minimumpensioenen gaan verhogen

Het minimumpensioen voor een alleenstaande, met een volledige loopbaan, zal dus 1.212.45 euro bedragen op 1 september 2017. Dit komt neer op een verhoging, sinds 2014, van 150 euro per maand voor een zelfstandige en 90 euro voor een werknemer. Ook op 1 september 2017 zullen...

01 Jun 2017

Pensioenen gaan omhoog!

De spilindex is overschreden en daar kunnen vooral de pensioenen van genieten. Zij zullen in juni met 2 procent omhoog gaan. Dat betekent natuurlijk ook een verhoging van de sociale uitkeringen maar ook de weddes in de openbare sector, die op hun beurt in juli...

07 Apr 2017

De onderbrekingsvergoedingen voor het tijdskrediet gaan dalen!

Zonder enige verwittiging te geven, de uitkeringen voor het tijdskrediet gaan dalen! Blijkbaar is de regering nog niet tevreden. Nadat ze de uitkeringen bij het tijdskrediet zonder motief stopgezet hebben, waarna men het tijdskrediet zonder motief dan ook beëindigd heeft, buigt men zich nu over...

03 Apr 2017

Het einde van de eenheid van loopbaan … ja maar voor wie ?

In het verleden heeft Fediplus meermaals aangegeven dat alle loopbaanjaren moeten meetellen voor het berekenen van het pensioen. Een kleine tegenvaller in wat de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, schijnt voor te stellen. Want de werknemers dewelke een niet-actieve periode in hun loopbaan hebben, zullen...

06 Mrt 2017

Afkoop van studiejaren, eindelijk een akkoord !

We hadden het eigenlijk niet meer verwacht !  Er werd eindelijk een overeenkomst bereikt in de Ministerraad rond de afkoop van de studiejaren.  Er werden 3 wetsontwerpen goedgekeurd op 24 februari met het oog op een harmonisering van het systeem, zodoende de werknemers de mogelijkheid te...