News

Welke activiteiten zijn toegestaan? Door op deze link te klikken, vindt u alle informatie over de bedrijven en beroepen die volgens de ministeriële besluiten van 18 en 23 maart nog toegelaten zijn. De medewerkers Werknemers die om economische redenen tijdelijk zijn ontslagen, vinden volledige informatie door deze link...

Vanaf 1 maart werden onderstaande bedragen aangepast volgens index 147,31.  Minimum Pensioen Maandelijkse bedragen Jaarlijkse bedragen Gezinspensioen 1614,10 €/maand 19.369,22 €/jaar Alleenstaande 1291,69 €/ maand 15.500,27 €/jaar Overlevingspensioen 1274,43 €/ maand 15.293,11 €/ jaar   Maximaal pensioen bij volledige loopbaan werknemer Maandelijkse bedragen Jaarlijkse bedragen Gezinspensioen 3087,97 €/ maand 37.055,64 €/jaar Alleenstaande 2470,38 €/ maand 29.644,56 €/jaar Absoluut maximum openbare sector: 6.801,90 € bruto per maand Gewaarborgd minimum: Reden bij...

Het verplegend personeel dat reeds van zijn pensioen geniet, maar die nu zouden beslissen om de huidige taskforce bij te staan, zullen kunnen genieten van een beschermingsmaatregel m.b.t. hun pensioen. Momenteel worden twee voorstellen overwogen om een identiek pensioenniveau te behouden voor degenen die terugkeren in...

De link tussen pensioenen en coronavirus lijkt op het eerste gezicht niet echt logisch. En toch…. Het gaat hier niet om het aanpakken van het feit dat onze oudere populatie het meest kwetsbaar is voor dit coronavirus. Nee, we denken hier eerder aan zelfstandigen die...

Als gevolg van de korte manifestatie van gepensioneerden van maandag 17 februari 2020 heeft de FOD Pensioenen via een video meer uitleg gegeven over het systeem van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Via deze link kan u de video bekijken. De Liga voor Mensenrechten en een...

De Autoriteit voor Financiële diensten en markten FSMA, die de verzekeringsmaatschappijen en banken controleert op hun solvabiliteit, heeft in een mededeling de aandacht gevestigd op het feit dat groepsverzekeringen met vaste prestatie moeilijkheden kunnen ondervinden om aan hun verplichtingen te voldoen. Een en ander heeft...

De pensioenberekening voor werknemers is gebaseerd op het (geplafonneerd) brutoloon van elk jaar (gewerkt of gelijkgesteld) waarop sociale zekerheid is betaald (of gelijkgesteld). Welk pensioenbedrag heeft het jaar 2019 opgebracht voor iemand die het hele jaar voltijds heeft gewerkt? Bijgaande tabel geeft een idee hiervan...

Sinds midden vorig jaar is de controleregeling voor hen die een Inkomensgarantie voor Ouderen (1) ontvangen, gewijzigd. De “facteur” kan die controle uitoefenen, hij staat dicht bij de mensen. Of dit strookt met de nieuwe GDPR-regeling over de infodoorstroming van privégegevens is nog niet duidelijk....

Ter herinnering, de maatregel van de Pensioendienst betreffende de woonplaats van de begunstigden van de inkomensgarantie voor ouderen was reeds het onderwerp van discussie geweest, met name over de rol die de postbode in dit verhaal toebedeelt krijgt. De rol van Bpost dreigt opnieuw voor...

In dit stadium lijkt het ons nodig de puntjes op zijn plaats te zetten. Hebben we het over bruto of netto? Als het een nettobedrag betreft, bedraagt ​​het overeenkomstige bruto bedrag ongeveer € 1.750. Als het een brutobedrag is, is het netto € 1.405,60. Momenteel zijn er twee...