News

Het statuut van mantelzorger is officieel erkend sinds 1 september 2020 en opent voor hen het recht op sociale voorzieningen zoals het recht op thematisch verlof, namelijk ouderschapsverlof, verlof voor medische hulp of verlof bij palliatieve zorgen (vergoed verlof). De ingegane toepassing van dit stelsel is...

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de eindeloopbaanstelsels. De leeftijd waarop men op brugpension of werkloosheid met bedrijfstoeslag kan is bepaald op 60 jaar voor alle stelsels (behalve voor mindervalide werknemers of werknemers met zware fysieke problemen, daar blijft de leeftijd op 58...

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de aanpassing van de welzijnsenveloppe die het mogelijk maakt de sociale uitkeringen te verhogen. Het budget bedraagt ​​700 miljoen euro voor de periode 2021-2022. De verhogingen betreffen pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, naast indexatie, vanaf 1 juli 2021 en...

Met betrekking tot het pensioenstelsel voor de zelfstandigen beoogt dit wetsvoorstel vanaf het inkomstenjaar 2021, voor ouderdomspensioenen, overlevingspensioenen en overgangsuitkeringen die ingaan op 1 januari 2022, de harmonisatiecoëfficiënt (ook wel correctiecoëfficiënt genoemd) af te schaffen die wordt toegepast op het beroepsinkomen bij de berekening van...

1)Voor gepensioneerde medewerkers Ze ontvangen in mei een vakantiegeld, dat tezamen met het pensioen wordt uitbetaald. Het bedrag is vastgesteld bij indexcijfer 147,31, op: · 896,97 EUR bruto, voor pensioenen tegen het tarief alleenstaande of bij overlevingspensioenen. · 1.121,21 EUR bruto, voor pensioenen tegen het gezinstarief; Het vakantiegeld wordt...

De regering heeft zojuist verschillende maatregelen in verband met de crisis van het coronavirus verlengd tot 30 juni 2021. Wat de gepensioneerden, werklozen met bedrijfstoeslag en werknemers met tijdskrediet of ouderschapsverlof betreffen, kunnen we het als volgt samenvatten: Tijdelijk werkloze werknemers zullen kunnen werken in de...