De verwachte veranderingen van 2020

De verwachte veranderingen van 2020

Thematische verloven

Vanaf 1 januari 2020 wordt de RvA-uitkering opnieuw geherwaardeerd met 4,5% voor alleenstaanden die een thematisch verlof opnemen om voor een kind te zorgen. Deze moet jonger zijn dan 12 jaar in het kader van ouderschapsverlof, minder dan 18 jaar voor verlof voor medische bijstand en palliatief verlof. Deze limiet wordt verhoogd tot 21 jaar als het kind gehandicapt is.

Het thematische zorgverlof voor mantelzorger zou ook in 2020 ingaan. De exacte datum is nog niet bekend. In ieder geval zal het degenen die voltijds werken, toestaan ​​om een ​​hele maand (per zorgbehoevende persoon), twee maanden als ze deeltijds (1/2 of 1/5de) werken hun werk te onderbreken. De totale duur over de loopbaan kan bij volledige schorsing 6 maanden duren, tot 12 maanden bij 1/2 of 1/5 vermindering.  Werknemers die deeltijds werken, zien hun arbeidsovereenkomst volledig opgeschort worden voor de betreffende looptijd. Om van dit thematisch verlof te kunnen genieten, moet de zorgverlener door een ziekenfonds erkend worden met instemming van de persoon die zorgbehoevend is. De RvA voorziet hiervoor een uitkering.

Hogere pensioenen in maart

De wettelijke pensioenen zullen naar verwachting in maart met 2% stijgen, volgens schattingen van het Federaal Planbureau. Het pensioenindexeringsmechanisme is gekoppeld aan de spilindex. Wanneer deze een bepaalde drempel overschrijdt, wordt indexatie toegepast zodat het pensioen wordt aangepast aan de kosten van levensonderhoud. De vorige verhoging vond plaats in september 2018.

De IGO (inkomensgarantie voor ouderen) zal ook stijgen met 0,8973% vanaf januari 2020, dit is een stijging van 10 euro per maand voor alleenstaanden en 6,71 euro voor wettelijke samenwonenden of gehuwden.

Overlevingspensioen: verhoogde leeftijd

De langstlevende echtgenoot heeft recht op een overlevingspensioen als hij minstens 47 jaar oud is. Vanaf 2020 moet hij minimaal 47 jaar en 6 maanden oud zijn.

Afkoop studiejaren

Het afkopen van je studiejaren kost meer vanaf 1 december 2020. Is het de moeite waard om ze nu af te kopen? Fediplus biedt u alle simulaties en de fiscale en financiële gevolgen van uw keuze. Maak een afspraak voor een privéconsultatie op  https://www.fediplus.be/contact-2/?lang=nl

Nieuw statuut voor werklozen met een ernstige beperking

Ingevoerd vanaf 1 juli 2019, wordt de nieuwe status voor werkzoekenden met ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen (MMPP) van kracht op 1 januari 2020. Werklozen met een ernstige medische, fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking dreigden tot nu toe tussen twee stoelen te vallen en uitgesloten te worden van zowel ziekte- als werkloosheidsuitkeringen. Binnen het statuut zullen MMPP’s kunnen blijven genieten van een werkloosheidsuitkering of beschermingsuitkering.  Het statuut wordt toegekend door de regionale diensten voor arbeidsvoorziening Forem, Actiris en VDAB voor een duur van 2 jaar, met de mogelijkheid om verlengd te worden na een screening.  Het stelt werkzoekenden in staat om passende ondersteuning te krijgen en hen in een situatie van passieve beschikbaarheid te plaatsen ten opzichte van de arbeidsmarkt. Ze verkrijgen het recht om een uitkering te bekomen van een bedrag dat vergelijkbaar is met dat van de inschakelingsuitkering. Ze ontvangen deze toelage voor een aanvullende periode van maximaal twee jaar als men beschikbaar komt op de arbeidsmarkt.