Verdediging van uw belangen

Memorandum 2019

 

Fediplus verdedigt de rechten van gepensioneerden sinds 1982. Onze acties hebben niet alleen betrekking op gepensioneerden, maar zeker ook op actieve werknemers.

Er is inderdaad een rechtstreeks verband tussen werk en pensioen. Het recht op het pensioen wordt verworven door de prestaties die tijdens de loopbaan worden verricht. Daarnaast is ons pensioenstelsel, gebaseerd op het principe van repartitie, gebaseerd op bijdragen die worden geheven over de salarissen van de actieve werknemers.

Ons sociale zekerheid stelsel, waar pensioenen deel van uitmaken, is dus gebaseerd op een principe van intergenerationele solidariteit.

De context van demografische veroudering, die we vandaag kennen, zal een impact hebben op de financiering van pensioenen in de toekomst.   De pensioenuitgaven stijgen van jaar tot jaar.

Wat stellen we voor?

Eerst en vooral, wanneer we hervormingen doorvoeren, eisen we respect voor vijf principes:

 • Behoud van verworven rechten

Elke hervorming van de huidige systemen moet worden gedaan door de reeds verworven rechten en de rechten in verwerving. Een lange overgangsperiode is altijd nodig. 10 jaar voor de ingang van het pensioen, moeten we er zeker van zijn dat de regels niet veranderen.

 

 • Geen kostenbesparingen ten alle prijs.

 

Pensioenen kunnen slechts hervormd worden in een budgettaire context alleen. Het wettelijk pensioen moet het mogelijk maken, voor iedereen, om fatsoenlijk te leven en een bepaalde levensstandaard te behouden.

 

 • Verzekering en solidariteit.

 

Wij zijn van mening dat de beginselen van verzekering en solidariteit, aan de basis van het pensioenstelsel, moeten worden versterkt. Daarom moet het pensioen beter aansluiten op de geleverde inspanningen tijdens de loopbaan met behoud van solidariteit, onder meer door de gelijkstelling van bepaalde perioden voor de berekening van het pensioen.

 

 • Gepensioneerden raadplegen

Gepensioneerden moeten worden gehoord alvorens dat de hervormingen worden doorgevoerd.

 

 • Versterken van de 1ste pensioenpijler

De 1e pijler moet belangrijk blijven, daarentegen mag men ook de ontwikkeling van de 2e pijler niet verwaarlozen. De 1ste pijler van het pensioen komt overeen met het wettelijke pensioen. De tweede pijler wordt samengesteld door de groepsverzekering en pensioenfondsen

 1. Deelname aan het beslissingsproces

Sinds 2012 hebben we veel veranderingen in pensioenen meegemaakt.

Carrières zullen waarschijnlijk langer en langer worden: de pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 66 in 2025 en tot 67 jaar in 2030, terwijl de voorwaarden voor toegang tot vervroegd pensioen en brugpensioen (Swt) aanzienlijk beperkt worden.

De overheid voert een harmonisering door van de drie pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren). Harmonisatie is in wezen neerwaarts, met andere woorden, het is het pensioen van ambtenaren dat zich geleidelijk aanpast aan dat van werknemers.

Sommige niet-gepresteerde periodes (tijdskrediet einde loopbaan, werkloosheid en werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag zullen in de toekomst minder opbrengen voor de samenstelling van het pensioen.

In deze context, wensen wij dat de vertegenwoordigers van gepensioneerden (huidige en toekomstige) moeten worden betrokken bij beslissingen die hen rechtstreeks aangaan. Momenteel nemen alleen de sociale partners deel aan dit besluitvormingsproces. We betwisten niet dat de sociale partners een mening over deze vragen geven, maar waarom vertegenwoordigers van gepensioneerden van deze raadpleging uitsluiten?

VoorstelDe Federale Adviesraad voor ouderen (FAVO), waarvan Fediplus deel van uitmaakt, moet verplicht geraadpleegd worden alvorens tot een besluit te komen.

 1. Pensioenhervorming

 

Er zijn twee opties mogelijk:

 

 • Wijziging van de bestaande stelsels

of

 • Introduceren van een pensioen met punten.

2.1              Wijzig bestaande systemen

 

Er bestaan drie wettelijke pensioensystemen naast elkaar:

–           Het pensioen voor werknemers in loondienst (privé)

–           Het pensioen van de zelfstandigen

–           Het pensioen van ambtenaren

 

Deze verschillende systemen geven zeer verschillende resultaten.

Zie hieronder.

Maximum € Minimum € Gemiddeld pensioen €
Alleenstaande werknemer 2.470,32 Bruto 1.253,82 Bruto 1.200
1848,15 Netto 1.253,82 Netto
Werknemer met gezinspensioen 3.087,9 Bruto 1.566,78 Bruto
2.536,95 Netto 1.566,78 Netto
Alleenstaande zelfstandige 1.473,07 Bruto 1.253.82 Bruto 800
1.391,51 Netto 1.253,82 Netto
Zelfstandige met gezinspensioen 1.841,33 Bruto 1.566,78 Bruto
1.841,33 Netto 1.566,78 Netto
Ambtenaar 6.668,68 Bruto 1.365,66 Bruto 2.400
3.598,68 Netto 1.328,63 Netto

 

Merk op dat maximale pensioenen zelden worden bereikt en eigenlijk een uitzondering vormen. Wat betreft de minimumpensioenen, dit is enkel indien men een volledige loopbaan van 45 jaar kan voorleggen!

Het pensioen van werknemers wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de verloning (60 % tegen het tarief voor een alleenstaande of 75% tegen het gezinstarief), begrensd en geherwaardeerd over een periode van 45 jaar. Het gezinspensioen kan alleen worden verkregen als de andere echtgeno(o)t(e)e geen inkomen heeft (werk, werkloosheidsuitkeringen, ziekte, pensioen of andere).

Het pensioen van zelfstandigen wordt berekend volgens dezelfde formule als de werknemers, maar de herwaarderingscoëfficiënten van de inkomens en de gebruikte plafonds zijn lager dan die van de werknemers. Hun pensioen is daarom beduidend lager.

Het ambtenaren pensioen wordt berekend op 75 % van het gemiddelde salaris over de afgelopen 10 jaar. Dit is het meest voordelige pensioenstelsel.

 

In deze context stelt Fediplus voor om de pensioenen van de zelfstandigen en de werknemers als volgt te verbeteren:

–           Progressieve aanpassing van het minimumpensioen voor werknemers in loondienst en zelfstandigen met dat van ambtenaren.

–           Een geleidelijke verhoging van 25% van het begrenzing plafond voor werknemers in loondienst.

–           De herintroductie van een welzijnscoëfficiënt in de herwaardering van de vergoedingen van werknemers. Met andere woorden, de oude salarissen moeten niet alleen de indexering volgen, maar ook de feitelijke ontwikkeling van de lonen.

–           Een verhoging van het tarief van 60 % van de vergoeding die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de pensioenen van zelfstandigen en werknemers .

–           Een verhoging van de herwaarderingscoëfficient van de inkomens van zelfstandigen.

–           Herinvoering van de pensioen bonus. Vanaf een te bepalen leeftijd of een bepaalde loopbaan, wordt een pensioenbonus verkregen om de verlenging van de loopbaan aan te moedigen.

 

2.2              Introductie van een pensioenstelsel gebaseerd op punten

 

De uittredende regering heeft een nieuw pensioenstelsel gebaseerd op punten willen introduceren in de 3 pensioenstelsels.

Voorstellen   :

 • Er moet goed nagedacht worden over de opportuniteit om dit nieuwe stelsel te introduceren of over de mogelijkheid om het huidige stelsel aan te passen.
 • Er moet een evaluatie van de kosten van de implementatie van het systeem worden gemaakt.
 • De keuze van de parametersvan het pensioen met punten zou moeten leiden tot een verbetering van het pensioenstelsel van de zelfstandigen en de werknemers.
 • Het moet bij wet worden bevestigd, dat de waarde van een puntin de toekomst nooit kan afnemen.

 

De introductie van dit nieuwe systeem vereist de eerbiediging van het principe van raadpleging van gepensioneerden. Er zal een nationaal debat moeten georganiseerd worden.

Bovendien mag het pensioenstelsel met een puntensysteem niet worden opgevat als een begrotingsinstrument en als een beheersing van de uitgaven. Door deze parameters (met name de vervangingsratio) te variëren, kunt u de hoogte van het pensioen verhogen of verlagen. Er is dus een onzekerheid die we niet hebben in het huidige systeem waarin alle parameters vast zijn.

Enkele sleutels om het pensioenstelsel te begrijpen met punten.

Dit systeem hangt af van de lengte van de loopbaan en niet van een uniforme leeftijd. We moeten een referentieloopbaan duur bepalen. Als je langer werkt dan de referentieloopbaan, krijg je een pensioentoeslag, als je minder werkt, zal je een afname ervaren.

Punten in plaats van je salaris

In een op punten gebaseerd pensioensysteem vervangen de punten het brutoloon waarop actuariële correcties worden toegepast.

Concreet verzamel je tijdens de loopbaan punten in verhouding tot het bruto jaarsalaris. Dus als het loon gelijk is aan het gemiddelde loon, hebben we één punt. Aan de andere kant, als het loon 80% bedraagt, bekomt u 0,8 punt. Het voordeel van een dergelijk systeem is dat een gisteren gewonnen punt dezelfde waarde heeft als een punt dat vandaag wordt verdiend. Het is daarom niet langer nodig om de oude inkomsten opnieuw te evalueren bij de berekening van het pensioen.

Het pensioenbedrag is gelijk aan het aantal punten (verdiend tijdens de loopbaan) vermenigvuldigd met de waarde van het punt (1) en een conversiecoëfficiënt (2).

(1) Waarde van het punt = de verhouding tussen het gemiddelde bruto referentie salaris en de referentie loopbaan vermenigvuldigd met een vervangingspercentage. De vervangingsratio is een ankerpunt van het systeem en vertegenwoordigt een   sociaal contract  voor toekomstige gepensioneerden.

Bvb. : De referentie loopbaan is 43 jaar en de vervangingsratio is 50%.

Wat is de waarde van het punt in 2016 als het gemiddelde referentieloon € 3.110 is?

Waarde van het punt = 3.110/43 x 0,5 x = 36 €.

Bvb. : Dhr. X heeft 43 jaar gewerkt. 20 jaar aan 90% van het gemiddelde salaris en 23 jaar op 110% van het gemiddelde salaris. Dhr. X heeft (20 x 0,9) + (23 x 1,1) = 43,3 punten.

De waarde van een punt is 35 €.  Zijn pensioen is dan gelijk aan 43,3 x 35 € x 1 = 1.515 €.

 

(2) De conversiefactor is een vorm van actuariële correctie op basis van het verschil tussen de werkelijke loopbaanduur en de referentieloopbaan. Het is de verhouding van de levensverwachting op de normale leeftijd van het pensioen tot de levensverwachting op de effectieve leeftijd van het pensioen. Deze ratio is minder dan 1 als men zijn pensioen verwacht en meer dan 1 als men zijn pensioen uitstelt.

 1. Einde loopbaan stelsels

Werknemers in loondienst kunnen genieten van 2 specifieke eindeloopbaan stelsels:
– Het tijdskrediet einde loopbaan en
– Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

3.1   Tijdskrediet einde loopbaan

 

Einde loopbaan tijdskredieten maken het niet alleen mogelijk om het beroepsleven en het privéleven beter te combineren, maar stelt u eveneens in staat om de werktijd te verkorten en zo de werkdruk te verlichten terwijl u toch actief blijft.

Ze zijn een goede oplossing voor het behoud van de werkgelegenheid van mensen ouder dan 55 jaar, waardoor de arbeidstijd met 20% of 50% wordt verminderd.

Vanaf 1 januari 2019 is de toegang tot tijdskrediet beperkt.

Om te kunnen genieten van een toelage van de RVA moet u inderdaad 60 jaar oud zijn. Het recht op tijdskrediet opent zich wel op 55 jaar, maar de toelage van de RVA is slechts betaalbaar vanaf 60 jaar.

Zonder de toelage van de RVA is er geen gelijkstelling van het deel dat niet gepresteerd werd voor de berekening van het pensioen.

 

Fediplus stelt voor:

 • Behoud van het recht op tijdskrediet met uitkering vanaf de leeftijd van 55 jaar in het geval van 20% vermindering van de arbeidstijd.
 • Behoud van het recht op tijdskrediet met uitkering vanaf de leeftijd van 57 jaar in het geval van 50% vermindering van de arbeidstijd.
 • Behoud van het recht op een vergoeding voor een loopbaan van 35 jaar, zoals het geval was voor 1 januari 2019.

3.2   Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

 

Het SWT is een belangrijke bescherming voor oudere werknemers die ontslagen zijn. In feite kunnen zij onder bepaalde voorwaarden van leeftijd en loopbaan recht hebben op een werkloosheidsuitkering met een aanvulling van het bedrijf en dit tot de wettelijke pensioen leeftijd.

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zijn de afgelopen jaren sterk ingeperkt.

In het kader van de algemene regeling (Collectieve Overeenkomst nr. 17) is het noodzakelijk om 62 jaar oud te zijn en een min. loopbaan van 40 jaar voor mannen en 34 jaar voor vrouwen aan te tonen.

Er zijn specifieke voorwaarden voor zware beroepen, lange loopbanen, medische redenen, werk voor gehandicapten, mensen die niet in staat zijn om te werken en bedrijven in moeilijkheden en / of herstructurering.

Voorstel:

Fediplus vraagt, met het oog op de huidige zeer strenge voorwaarden voor SWT op 31.12.2018, om deze beperkingen te laten varen.

3.3   Introductie van een deeltijds pensioen

 

Er werd een nieuwe mogelijkheid van einde loopbaan overwogen door de uittredende coalitie: het deeltijds pensioen.

Het maakt niet uit in welke sector je werkt, je hebt de mogelijkheid om deeltijds te gaan werken zodra je in aanmerking komt voor vervroegd pensioen.

U moet ten minste in een arbeidsstelsel van 80% gewerkt hebben in het jaar voorafgaand aan uw aanvraag.

U zal dus recht hebben op de helft van uw loon en een half pensioen maar u zal ze niet kunnen cumuleren met eender wel ander inkomen.

Bemerkingen:

Wij zijn niet tegen het principe van het invoeren van een deeltijds pensioen. Het kan interessant zijn, maar de burger moet weten dat hij hierdoor zijn pensioen zal zien verminderen. Het deeltijdspensioen moet een eenvoudige aanvullende optie zijn en mag het stelsel van tijdskrediet einde loopbaan niet vervangen.

 

We hebben enkele simulaties gedaan tussen verschillende bestaande formules.

 • Bij een vervroegde uittreding
 • Met een tijdskrediet einde loopbaan à 50%
 • Deeltijds pensioen
 • Het wettelijke pensioen op 65

Stel, een persoon die nu 62 jaar oud is. Zijn bruto jaarsalaris bedraagt € 41.000.

Hij kan met vervroegd pensioen gaan, een tijdskrediet einde loopbaan opnemen, met pensioen gaan of beslissen door te gaan met werken tot de leeftijd van 65 jaar.

We hebben geen rekening gehouden met een mogelijke indexering tussen 62 en 65 jaar.

Het nettobedrag wordt berekend op basis van gegevens voor het aanslagjaar 2018, inkomsten 2017. De brutobedragen zijn maandelijks maar werden bepaald rekening houdend met jaarinkomsten gedeeld door 12.

Opgelet, om het deeltijds pensioen te bepalen, hebben we het bedrag van het reeds opgebouwde pensioenrechten opgenomen op 62 jaar, verdeeld in 2 , dit is 1.742 euro / 2 = 871€.

Door op deze manier te werken wordt er geen penalisatie toegepast.

Een dergelijk systeem kan echter wel in voege gesteld worden. Als er een malus wordt geïntroduceerd, moet een bonus worden toegekend voor het deel voor de halve tijd. Voor het gemak hebben we geen rekening gehouden met noch het een, noch het andere.

 

62 jaar     65 jaar  
Vervroegd pensioen 1.742€ Bruto Vervroegd pensioen 1.742€ Bruto Pensioen
1.469€ Netto 1.469 Netto
Tijdskrediet Einde loopbaan 50 % 1.708 1/2 loon
(41.000€/12 x 0,50)
1.866€ Bruto Pensioen
508 RVA onderbrekingsvergoeding tijdskrediet einde loopbaan 1.536€ Netto
2.216€ Bruto    
1.643€ Netto    
   
   
Deeltijds pensioen 1.708 1/2 loon
(41.000€/12 x 0,50)
1.808€ Bruto Pensioen
871 1/2 Pensioen
(1.742€/2)
1.506,22€ Netto
2.579€ Bruto    
1.963,13€ Netto    
   
   
Wettelijk pensioen 3.416€ Bruto Voltijds loon 1.875€ Bruto Pensioen
2.114,62€ Netto 1.541€ Netto
       

 

Conclusies

 • Financieel is de interessantste oplossing om je wettelijke pensioen op 65-jarige leeftijd te nemen. (en dus voltijds verder te werken tot je 65).
 • Vervroegde uittreding op 62-jarige leeftijd is daarentegen de slechtst mogelijke optie.
 • Het tijdskrediet van 50% maakt het bijna mogelijk om aan hetzelfde bedrag als wettelijk pensioen te behouden.
 • Met het deeltijds pensioen kunt u een hoger inkomen hebben van 62 tot 65 jaar (als het bedrag van het deeltijdspensioen hoger is dan de vergoeding voor tijdskrediet).
  In ruil daarvoor wordt het pensioen verlaagd op 65-jarige leeftijd.
 1. De gelijkstellingen

 

De kwestie van gelijkgestelde perioden is erg belangrijk in het kader van onze sociale bescherming. Gelijkstelling ter discussie stellen, is het beginsel van solidariteit ter discussie stellen.

Als een periode wordt gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen, betekent dit dat dit meetelt voor de berekening van het pensioen. Dit betekent dat, bijvoorbeeld als u ziek wordt, werkloos of een zwangerschapsverlof neemt, deze perioden meewegen voor de berekening van het pensioen.

Afhankelijk van de periode kunnen ze echter worden gelijkgesteld, rekening houdend met het laatste salaris of een minimumvergoeding (25.000 euro/jaar). Zo worden perioden van ziekte of zwangerschapsverlof gelijkgesteld aan het laatste salaris. Er is dus geen impact op het toekomstige pensioen. Werkloosheid (met uitzonderingen) zal, ondertussen, gelijkgesteld worden voor één jaar en daarna op basis van het beperkt fictief loon.

Voorstel:

Wat betreft tijdskrediet, verzoekt Fediplus de gelijkstelling met het laatste salaris vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Wat het SWT betreft, vragen we om een algemene gelijkstelling van het laatste salaris vanaf de leeftijd van 62 jaar. Voor specifieke regelingen (lange loopbaan, zware beroepen, ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering) vragen wij om handhaving van de gelijkstelling met het laatste salaris.

 

Hieronder vindt u de impact van een gelijkstelling van één jaar SWT op het minimumrecht vergeleken met een gelijkstelling met het laatste salaris.

 1.  Als uw laatste bruto jaarsalaris 35.000 euro bedraagt ​​in 2018, zal het pensioenaandeel voor dit jaar 466,66 euro’s bruto bedragen. Sinds 1 januari 2019 zal de berekening van uw pensioen op basis van gegarandeerd minimumbedrag van het inkomen t.b.v. 24,730.99 euro bruto gebeuren en zal uw pensioenquotiteit 329,74 euro’s bruto bedragen. Er is dus een ​​verlies van 139,91 euro’s bruto per jaar voor de bruggepensioneerde of de werklozen (11,41 euro per maand).
 2. Als het laatste jaarlijkse bruto salaris 40.000 euro bedraagt, zal het jaarlijkse pensioen quotiteit 533,33 euro’s bruto bedragen. Het verlies zal dus om 203,59 euro bruto per jaar bedragen (16,96 bruto per maand) voor de bruggepensioneerde.
 3. Indien het loon 57,602.62 euro bruto jaarlijks bedraagt (dit bedrag is het maximum salaris in aanmerking te nemen voor de berekening van het pensioen in 2018), zal de jaarlijkse pensioen quotiteit 767,35 euro bruto bedragen en loopt het verlies op tot 437,61 euro’s bruto per jaar (of 36,46 euro per maand).  Hierdoor bedraagt ​​het verlies voor 5 jaar werkloosheid 4 x36,46 of 145,87 € per maand, indien het eerste jaar gelijkgesteld wordt op basis van het laatste salaris.

 

 1. Wettelijke pensioenleeftijd en zware beroepen

 

Momenteel bedraagt de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar. Per 1 januari 2025 zal deze verhogen tot 66 jaar om op 1 januari 2030 67 jaar te bereiken.

Sinds 1 januari 2019 zult u min. 63 jaar moeten hebben en 42 jaar loopbaan of  60 jaar mits 44  loopbaanjaren of zelfs 61 jaar/62 jaar en 43 jaar.

In 2012 had u voldoende aan slechts 60 jaar en 35 jaar loopbaan.

Werknemers moeten dus langer presteren.

Deze regels gelden voor alle stelsels.

Voorstellen:

In het geval van een zwaar beroep moeten werknemers sneller kunnen voldoen aan de loopbaanvereiste. Dit is al het geval voor ambtenaren via het mechanisme van preferentiële tantièmes.

We stellen voor om deze preferentiële tarieven af ​​te schaffen en te vervangen door een gelijkwaardig systeem in de drie pensioensystemen.

De sociale partners zijn reeds tot een definitie gekomen van 4 categorieën van zware beroepen   :

– Belastende arbeidsomstandigheden om fysieke redenen

– Belastende werkorganisatie

– Emotionele of mentale werkbelasting

– Verhoogde veiligheidsrisico’s

 

Op basis van deze criteria moeten ze een lijst met moeilijke banen en hun moeilijkheidsgraad opstellen.

Zonder overeenstemming over deze kwestie moet de leeftijd van het pensioen op 65 jaar blijven en die van vervroegde uittreding op 62 jaar en 40 jaar loopbaan (situatie 2016).

 

 1. De koopkracht van de gepensioneerden

6.1 Aanpassing van pensioenen aan de welvaart

 

Fediplus verdedigt de aanpassing van alle pensioenen aan de welvaart. Als de lonen dus sterker stijgen dan de index, moet dit leiden tot een aanpassing van de pensioenen. Dit mechanisme maakt het mogelijk om in de loop van de tijd de koopkracht van gepensioneerden te behouden. Overheidspensioenen worden bijvoorbeeld via een automatische perequatie aangepast aan de welvaart.

 

Eerdere regeringen hebben nooit geprobeerd dit probleem structureel op te lossen voor werknemers en zelfstandigen. Op dit moment wordt de sociale enveloppe om de twee jaar door de overheid bepaald op basis van een mening van de sociale partners. Indexeren aan de welvaart is dus afhankelijk van de goede wil van de regering. Hierdoor is het volstrekt ontoereikend om de koopkracht te behouden!  Het verlies aan koopkracht kan worden geschat op meer dan 1% per jaar. Voormalige gepensioneerden zijn bijzonder getroffen door dit probleem.

 

Vooral omdat de pensioenen die meer dan 20 jaar geleden zijn ingegaan, per definitie lager zijn dan de pensioenen die vandaag uitgekeerd worden. Ze worden namelijk berekend op basis van zeer oude loopbaanprestaties (met name vóór 1980), die niet veel opleveren op het pensioenniveau.

 

Voorstellen

Als gevolg hiervan eisen we, naast de invoering van een structureel aanpassingsmechanisme voor pensioenen uit de privé aan de welvaart, een inhaalbeweging voor de oudste pensioenen.

We eisen eveneens om een herziening te doen voor de pensioenen van de DOSZ (Dienst overzeese sociale zekerheid), die slechts één enkele aanpassing in 2004 ontvingen aan de welvaart!

 

6.2 Afschaffing van de solidariteitsbijdrage

 

Voorstel

Wij eisen de regelrechte afschaffing van deze heffing op wettelijke en extralegale pensioenen.

 

We merken op dat de overheid de impact van de solidariteitsbijdrage teruggeschroefd heeft sinds 1 maart 2019, dit door de grensbedragen waarop de bijdrage berekend werd te verhogen.

 

De solidariteitsbijdrage is in strijd met het principe van repartitie dat de basis vormt voor de financiering van onze pensioenen. De financiering van pensioenen moet worden verzekerd door de heffing van sociale zekerheidsbijdragen op het inkomen van werknemers (principe van retributie). We kunnen in dit kader de gepensioneerden geen pensioenen laten betalen!

 

Het onbeperkte karakter in de tijd van de fictieve rente is onaanvaardbaar. Deze interveniëren om de  hoogte van de bijdrage te bepalen die moet worden toegepast. Er is geen enkele rechtvaardiging om een ​​dergelijke heffing voor het leven te handhaven terwijl het gewaarborgde rendement in de tweede pijler is verlaagd! We herinneren eraan dat de fictieve rente nog steeds berekend wordt op basis van een tarief van 4,75%, terwijl de huidige werkelijke opbrengst heel anders is.

 

Barema’s van de solidariteitsbijdrage, toepasselijk vanaf 1 Maart 2019   :

 

Bij pensioen voor alleenstaanden
Bruto pensioen begrepen tussen Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.594,45 EUR 0 EUR
2.594,46 EUR en 2.674,68 EUR (bruto bedrag – 2.594.46) x 0.5
2.674,68 EUR en 2.873,57 EUR bruto bedrag x 0,015
2.873,58 EUR en 2.903,51 EUR (bruto bedrag – 2.873,58) x 0,5 + 39,45€
Vanaf 2.903,52 EUR bruto bedrag x 0, 02

 

Bij gezinspensioen
Bruto pensioen begrepen tussen Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2.999,51 EUR 0
2.999,52 EUR en 3.092,26 EUR (bruto bedrag – 2.999,52) x 0,5
3.092,27 en 3.287,31 EUR bruto bedrag x 0,015
3.287,32 EUR en 3.321,55 EUR (bruto bedrag – 3.287,32) x 0,5 + 45,09€
Vanaf 3.321,56 EUR bruto bedrag x 0,02

 

 

Let op, om te bepalen of iemand onderhevig is aan deze bijdrage , moet u:

 

 • Samen tellen van al uw maandelijkse bruto pensioenen

En

 • Hier aan toevoegen; de maandelijkse fictieve rente als u één of meerderegroepsverzekeringen hebt ontvangen.

 

 1.       Een arbeidsmarkt aangepast aan de “senioren”

 

De verlenging van de loopbaan kan niet de enige piste zijn bij een pensioenhervorming.

De overheid moet nadenken over een beleid dat werknemers aanmoedigt om hun carrière vol te houden tot ze 65 jaar oud zijn.

De vervroegde uittreding van werknemers is een verlies van competentie voor het bedrijf en heeft nooit de werkgelegenheidsgraad van jongeren kunnen verhogen.

Voorstel

Permanente vorming, de organisatie van de arbeidstijd en / of de functie bij het einde van de loopbaan, de vermindering van sociale lasten op lonen zijn allemaal mogelijkheden om te verkennen.

Het is belangrijk dat de arbeidsmarkt beter aangepast wordt aan oudere werknemers en dat men niet enkel zich richt op unilaterale maatregelen rond de verlenging van de loopbaan, dit zonder enige vorm van aanpassing van de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden.

 1. De 2 e en 3 e pensioenpijler

 

De verbetering van 1 pensioenpijler mag ons niet beletten dat we een verdere uitbouw eisen van de 2de en de 3de pijler.

Hoewel veel werknemers een aanvullend pensioen genieten (ongeveer 75% nu tegen 35% in 2003), zijn de bedragen zeer variabel, en in vele gevallen niet echt hoog te noemen.
Aanvullende pensioenen zijn niet echt gedemocratiseerd.

Voorstellen

 Het is daarom noodzakelijk om de sectoren aan te moedigen om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten om aanvullende pensioenen in te voeren met een minimum van 3 % op het loon.

 We eisen eveneens de verbetering van de fiscale voordelen die gekoppeld zijn aan deze pijlers.

 Daarnaast moet de gepensioneerde altijd de keuze hebben tussen betaling in hoofdsom of een rente.