Een overgangstoelage zal het overlevingspensioen vervangen! (12.12.13)

Een overgangstoelage zal het overlevingspensioen vervangen! (12.12.13)

In haar algemene beleidsnota van december 2012 had de regering  reeds

de hervorming van het overlevingspensioen van de private sector aangekondigd. Deze is bijna beëindigd.Een wetsontwerp zal weldra neergelegd worden in het parlement.

Opgepast:

·                    Het betreft een ontwerp en niet een definitieve tekst zolang dewet niet gestemd is en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

·                    De nieuwe wetgeving zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2015.

Aldus zullen de lopende overlevingspensioenen niet getroffen worden door de hervorming.

·                    De leeftijd waarop men hetoverlevingspensioen kan bekomen gaat van 45 jaar naar 50 jaar.

Het overlevingspensioen als dusdanig wordt niet gewijzigd. Wat verandert is enkel het overlevingspensioen toegekend voor de wettelijke leeftijd. (45 jaar,50 in de toekomst).

Waarom deze hervorming?

Het doel is de activiteit van personen die de leeftijd hebben om te werken aan te moedigen en te vermijden ofeen einde te maken aan de valstrik

van de inactiviteit die vooral jonge vrouwen (of mannen) treft die verkiezen:

·                    hetzij hun arbeidstijd in te kortenen het overlevingspensioen te cumuleren met beroepsinkomsten en dit binnende toegestane

grenzen.

·                    hetzij hun beroepsactiviteit op te geven in het voordeel van het overlevingspensioen.

Het doel is ook, het kan niet ontkend worden, besparingen te realiseren in het pensioenstelsel.

Inhoud van de Hervorming

Wettelijke leeftijd

De leeftijd waarop het overlevingspensioen wordt toegekend wordt progressief opgetrokken met 6 maanden per jaar en zal evolueren van 45 jaar, op 1 januari 2015 (bij overlijden ten laatste op 31 december2015) naar 50 jaar op 1 januari 2025 (bij overlijden ten laatste op 1 januari 2025).

Voor de wettelijke leeftijd

Voor de wettelijke leeftijd zal men geen recht meer hebben op een overlevingspensioen maar op een overgangstoelage.

Deze toelage zal betaalbaar zijn gedurende 12 of 24 maanden (indien men 1 of meer kinderen ten laste heeft voor wie men kinderbijslag ontvangt).

Na deze periode van 12 of 24 maanden zal de overlevende echtgenoot de pensioenleeftijd (65 jaar) of de leeftijd van het vervroegd pensioen (vanaf 60 jaar) moeten afwachten om te kunnen genieten van het overlevingspensioen.

Intussen en indien de overlevende echtgenoot zijn betrekking niet verder uitoefent of geen betrekking vindt zal hij onmiddellijk, zonder wachttijd, een werkloosheidsuitkering ontvangen met aangepaste begeleiding.

Voorwaarden van toekenning

De bijdrage zal toegekend worden onder zekere voorwaarden:men moet gedurende minstens een jaargehuwd zijn of de duur van de wettelijke samenwoning gevolgd door het huwelijk moet minstens een jaar bedragen behalve wanneer er een kind geboren is uit het huwelijk of uit de wettelijke samenleving of nog indien er op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste is voor hetwelk kinderbijslag wordt ontvangen of indien het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte overkomen na het huwelijk.

In tegenstelling met een overlevingspensioen dat kan opgeschort worden of beperkt als gevolg van inkomsten die voortkomen uit de uitoefeningvan een beroepsactiviteit, moet de de overgangstoelage betaald worden, zelfs als de overlevende echtgenoot een beroepsactiviteit uitoefent of van een uitkering geniet wegens ziekte, invaliditeit of ongewilde werkloosheid of een toelage of schadevergoeding voortkomend van sociale prestaties of van een ander Belgisch of buitenlands overlevingspensioen. De overlevende echtgenoot verliest het recht op een overgangsbijdrage als hij huwt.

Hij kan geen aanspraak maken op dit recht indien hij veroordeeld is om een aanslag te hebben gepleegd op het leven van zijn echtgenoot.

Elk verzoek tot bijdrage van een overgangsbijdrage in een pensioenstelsel

is gelijk aaneen verzoek in de andere Belgische pensioenstelsels

Fediplus verzet zich niet tegen deze hervorming van het overlevingspensioen voor de wettelijke leeftijd die inderdaad een valstrik kan zijn voor de betrokkene. Moet men nochtans deze overgangsbijdrage niet langer toestaan dan 2 jaar indien men kinderen ten laste heeft ?

Trouwens men regelt het probleem niet vanaf 50 jaar. De betrokken personen verkiezen vaak het overlevingspensioen en laten hun werk vallen omwille van de zeer beperkendecumulplafonds. Zou men deze plafonds niet moeten verhogen voor een overlevinspensioen toegestaan voor de wettelijke leeftijd van het pensioen.