Formule 1

Praktische informatie
Open seminaries over de thema's eindeloopbaan en pensioen. Of je nu HR-medewerker of financieel directeur bent, je wil zeker een duidelijk antwoord kunnen geven op alle vragen van uw medewerkers over hun pensioen.
f1

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

 • Doelpubliek: HR, financiële directie, juridische staf, administratief personeel, maatschappelijke werkers
 • Duur: Een halve dag of een volledige dag
 • Prijs: 175€ excl. BTW per 1/2 dag per persoon of 325€ excl. BTW per dag, per persoon
 • Waar:  NL :  Gent,  Brussel, Antwerpen;    FR : Bruxelles, Namur, Mons
 • Geplande datums in 2017 :

NL te Gent : 14/09, 21/09, 28/09
NL te Brussel : 19/09, 26/09, 03/10
NL in Antwerpen : 05/10, 12/10, 26/10

FR in Bruxelles : 14/09, 21/09, 28/09
FR in Namur :  19/09, 26/09, 03/10
FR in Mons : 05/10, 19/10, 26/10

Inschrijven
Inhoud

Deze seminaries geven u de gelegenheid om uw kennis bij te werken. Alle onderwerpen komen aan bod: van het brugpensioen tot het tijdskrediet, van gelijkgestelde periodes tot de pensioenbonus. De praktische aspecten worden ook besproken: hoe een aanvraag correct indienen? Hoe de opzegtermijnen berekenen? Wat zijn de pensioenvoorwaarden in geval van een gemengde loopbaan?

Thema's

SWT, Tewerkstellingslan voor oudere werknemers en outplacement

 

 

Het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag

Het « stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag » (beter gekend als brugpensioen) trad in werking op 1 januari 2012. De toegangsvoorwaarden werden ondertussen wel strenger.

Wat zijn de voorwaarden om nog te kunnen toetreden tot het SWT?  Wat zijn de verplichtingen van beide partijen? Wat zegt de regelgeving over de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt? Hoe een opzegperiode berekenen? Wat kost een SWT (met cijfervoorbeelden). Hoe zit het met de fiscaliteit voor het complement?

 

Tewerkstellingsplan voor oudere werknemers: Collectieve arbeidsovereenkomst n° 104     

De lage tewerkstellingsgraad van oudere werknemers is een nationale prioriteit en is het onderwerp van een belangrijke evolutie in het wetgevend kader.

Deze sessie zal toelichten wat deze CAO inhoud voor de ondernemingen, bepalen welke procedure te volgen, de toepassingsgebieden en de mogelijke sancties bij niet-naleving.

 

Outplacement: het algemene stelsel en het subsidiaire stelsel voor werknemers ouder dan 45 jaar.

Werknemers ontslaan die ouder dan 45 jaar zijn heeft een impact op de onderneming. Deze sessie zal dieper ingaan op de verplichtingen van de werkgever. Outplacement is inderdaad een verplichting geworden voor iedere werknemer ouder dan 45 jaar. Wat valt onder deze verplichting? Waarover gaat het juist? Wat kost het? Wie komt ervoor in aanmerking? Kan een werknemer dit weigeren? Welke wijzigingen werden doorgevoerd? Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT – voorheen “Brugpensioen”), tijdskrediet en einde loopbaan

 

 

Prijs: EUR 175 exclusief BTW per ½ dag

 

 

Datums

September/Oktober 2017

 • Gent : Donderdag 14 september 2017  – 1/2 dag van 09u45 tot 12u45
 • Brussel : Dinsdag 19 september 2017 – 1/2 dag van 09u45 tot 12u45
 • Antwerpen : Donderdag 5 oktober 2017 – 1/2 dag  van 09u45 tot 12u45
 • Bruxelles (FR) : Jeudi 14 septembre 2017 – 1/2 journée de 09h45 à 12h45
 • Namur (FR) Mardi 19 septembre 2017 – 1/2  journée de 09h45 à 12h45
 • Mons (FR) Jeudi 5 octobre 2017 – 1/2 journée de 09h45 à 12h45

Plaats

 • Gent : Het achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent (map)
 • Brussel : Fediplus, Belliardstraat 20, 1040  Brussel (map)
 • Antwerpen : IE-Net, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen (map)
 • Bruxelles (FR) : Fediplus, rue Belliard 20, 1040  Bruxelles (map)
 • Namur (FR) : Auberge de Jeunesse, Avenue Félicien Rops 8, 5000 Namur (map)
 • Mons (FR) : Auberge de Jeunesse, Rampe du Château 2, 7000 Mons (map)

Tijdskrediet, thematische verloven en re-integratie van langdurig zieken

 

Uw werknemers willen een betere balans privé/beroepsleven?

De mogelijkheid wordt hun geboden in de privé sector (Vlaams Zorgkrediet – voorheen loopbaanonderbreking – wordt behandeld tijdens de derde dag bij de pensioenen van de openbare dienst), of dmv. thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen. Wat is het verschil tussen thematische verloven en tijdskrediet met motief? Kan een werknemer ouderschapsverlof opnemen en daarna nog een tijdskrediet met motief om zorg te dragen voor zijn kind? Kan men een thematisch verlof bekomen als men reeds een tijdkrediet heeft ?

 

Tijdskrediet

 

De laatste pensioenhervorming heeft ervoor gezorgd dat we nu langer moeten werken, een geleidelijke vermindering van de werktijd bij de eindeloopbaan was dikwijls de populairste route onder de werknemers.

Men kan stellen dat 45% van de werknemers tussen 45 en 65 jaar bereid zou zijn om langer te werken mits minder uren te presteren. Is het een recht? Wat zijn de huidige mogelijkheden? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om nog een onderbrekingsvergoeding te ontvangen bij tijdskrediet? Wat is het impact hiervan op uw pensioen? Wat zijn de specifieke kenmerken van de nieuwe Cao 103ter? Enkele vergelijkingen gestaafd met cijfers maken u wegwijs in deze materie.

 

Thematische verloven

 

Wat zijn ze? Wie kan er beroep op doen? Hoe aanvragen? Kunnen deze geweigerd worden? Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 

Re-integratie van langdurig zieken

 

Studies tonen aan dat de kans bestaat dat een persoon die meer dan drie maanden afwezig is, terug zonder problemen aan de slag gaat minder dan 50% bedraagt en dat de kans op een arbeidsbreuk belangrijker wordt naarmate de afwezigheid toeneemt. Dit roept om een vroegtijdige interventie ten gunste van de betrokken werknemer-arbeider. De huidige context is deze van een actiever beleid van de re-integratie van langdurig zieken. De bepalingen over het re-integratieproces zijn in werking getreden op 1 december 2016. Wat is het re-integratietraject? Wat zijn de verplichtingen voor de werkgevers en zijn werknemers?

 

Prijs

EUR 175 excl. BTW per ½ dag

 

Datums

September/Oktober 2017

 • Gent : Donderdag 14 september 2017  – 1/2 dag van 13u30 tot 16u30
 • Brussel : Dinsdag 19 september 2017  – 1/2 dag van 13u30 tot 16u30
 • Antwerpen : Donderdag 5 oktober 2017 – 1/2 dag  van 13u30 tot 16u30
 • Bruxelles (FR) : Jeudi 14 septembre 2017 – 1/2 journée de 13h30 à 16h30
 • Namur (FR) Mardi 19 septembre 2017 – 1/2  journée de 13h30 à 16h30
 • Mons (FR) Jeudi 5 octobre 2017 – 1/2 journée de 13h30 à 16h30

Plaats

 • Gent : Het achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent (map)
 • Brussel : Fediplus, Belliardstraat 20, 1040  Brussel (map)
 • Antwerpen  : IE-Net, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen (map)
 • Bruxelles (FR) : Fediplus, rue Belliard 20, 1040  Bruxelles (map)
 • Namur (FR) : Auberge de Jeunesse, Avenue Félicien Rops 8, 5000 Namur (map)
 • Mons (FR) : Auberge de Jeunesse, Rampe du Château 2, 7000 Mons (map)

 

 

 

Pensioen van werknemers en aanvullend pensioen

 

 

Het pensioenstelsel van de werknemers is in volle evolutie. De wettelijke pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden werden verhoogd. De regelgeving om van een overlevingspensioen te genieten werd aangepast. Uitzonderingen en overgangsmaatregelen werden ingevoerd, wat niet altijd de zaken er eenvoudiger op maakt.

 • Wie heeft recht op een rustpensioen? Normale leeftijd van het rustpensioen.
 • Hoe en wanneer moet je een pensioenaanvraag indienen?
 • Versoepeling van de berekening bij de eenheid van loopbaan
 • Regularisatie van studieperioden? Wat is het impact hiervan op uw pensioen ?
 • Welke perioden worden gelijkgesteld voor de berekening van uw pensioen?
 • Vervroegd pensioen
 • Hervorming van het overlevingspensioen
 • Berekening van het pensioenbedrag. Van bruto naar netto. Vakantiegeld. Minimum en maximum pensioenen
 • Specifieke stelsels
 • Toegelaten arbeid. Langer werken of pensioen met arbeid cumuleren. Vergelijkende simulatie
 • Enkele voorbeelden van pensioenberekening, in functie van de loopbaankeuzes die men neemt

Eveneens zullen we het licht laten schijnen op de bestaande overgangsuitkeringen en overlevingspensioenen. We gaan na wie de begunstigden zijn van deze verschillende pensioentypes evenals hun deelnemers en wat de specifieke eigenschappen zijn van elk, steeds met enkele voorbeelden gestaafd, net zoals de mogelijkheden of beperkingen bij cumulatie met deze.

 • Overlevingspensioen
 • Het pensioen van de feitelijk gescheiden echtgenoot
 • Het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot
 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

 

Aanvullend pensioen

Een wettelijk pensioen, toegekend op het einde van een loopbaan volstaat meestal niet om een comfortabel pensioen te garanderen. Daarom kunnen werknemers een “groepsverzekering” door de werkgever toegekend wel smaken. De modaliteiten werden wel gewijzigd met de invoegetreding van de wet op het aanvullend pensioen van 18 december 2015.  De combinatie van een wettelijk pensioen met een aanvullend pensioen, overlijdensdekking, het rendement, overgangsmaatregelen, uitzonderingen enz. Dit komt allemaal aan bod a.d.h.v. bespreking van de recente wetgeving.

Prijs: EUR 325 exclusief BTW – volledige dag – Broodjeslunch inbegrepen

Datums

September/Oktober 2017

 • Gent : Donderdag 21 september 2017  – volledige dag van 09u45 tot 16u30
 • Brussel : Dinsdag 26 september 2017  – volledige dag van 09u45 tot 16u30
 • Antwerpen : Donderdag 12 oktober 2017 – volledige dag van 09u45 tot 16u30
 • Bruxelles (FR) : Jeudi 21 septembre 2017 – journée complète de 09h45 à 16h30
 • Namur (FR) Mardi 26 septembre 2017 – journée complète de 09h45 à 16h30
 • Mons (FR) Jeudi 19 octobre 2017 – journée complète de 09h45 à 16h30

 

Plaats

 • Gent  : Het achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent (map)
 • Brussel : Fediplus, Belliardstraat 20, 1040  Brussel (map)
 • Antwerpen  : IE-Net, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen (map)
 • Bruxelles (FR/NL) : Fediplus, rue Belliard 20, 1040  Bruxelles (map)
 • Namur (FR) : Auberge de Jeunesse, Avenue Félicien Rops 8 , 5000 Namur (map)
 • Mons (FR) : Auberge de Jeunesse, Rampe du Château 2, 7000 Mons (map)

Pensioen van de openbare sector

 

De huidige pensioenhervorming heeft als doel de pensioenen van de overheidssector te harmoniseren met deze van de werknemers. Deze sessie zal ingaan op de al voorgestelde en toekomstige wijzigingen net zoals hun impact op de loopbaanvereisten, de gelijkgestelde periodes, de pensioenberekening, de overgangsmaatregelen voor de personen aan de vooravond van hun pensioen.

 • Wie zijn de begunstigden? Pensioenleeftijd, specifieke leeftijdslimieten (magistraten, militairen bv.)
 • Vervroegd pensioen en specifieke regeling van tantièmes
 • Loopbaanonderbreking – Vlaams Zorgkrediet
 • Nieuwe loopbaanvereisten. Wat bij een gemengde loopbaan?
 • Rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
 • Gelijkgestelde periodes
 • De geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie vanaf 2016 en de regularisatie van studiejaren
 • Wanneer, hoe en waar een pensioenaanvraag indienen?
 • Berekening van het pensioenbedrag, met voorbeelden
 • Cumul met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen
 • De pensioenbonus. Minimum en maximum pensioenen (ambtenaren)
 • Overlevingspensioen
 • Welke inhoudingen op het bruto pensioen: van bruto naar netto

 

 

Prijs: EUR 175 exclusief BTW per ½ dag

 

Datums

September/Oktober 2017

 • Gent : Donderdag 28 september 2017  – 1/2 dag van 09u45 tot 12u45
 • Brussel : Dinsdag 3 oktober  2017 – 1/2 dag van 09u45 tot 12u45
 • Antwerpen : Donderdag 26 oktober 2017 – 1/2 dag  van 09u45 tot 12u45
 • Bruxelles (FR) : Jeudi 28 septembre 2017 – 1/2 journée de 09h45 à 12h45
 • Namur (FR) Mardi 3 octobre 2017 – 1/2  journée de 09h45 à 12h45
 • Mons (FR) Jeudi 26 octobre 2017 – 1/2 journée de 09h45 à 12h45

Plaats

 • Gent  : Het achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent (map)
 • Brussel : Fediplus, Belliardstraat 20, 1040  Brussel (map)
 • Antwerpen  : IE-Net, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen (map)
 • Bruxelles (FR) : Fediplus, rue Belliard 20, 1040  Bruxelles (map)
 • Namur (FR) : Auberge de Jeunesse, Avenue Félicien Rops 8, 5000 Namur (map)
 • Mons (FR) : Auberge de Jeunesse, Rampe du Château 2, 7000 Mons (map)

De puzzel van gemengde loopbanen en het pensioen van zelfstandigen

 

 

Tegenwoordig is het zeldzaam dat een werknemer zijn hele carrière in hetzelfde stelsel uitdoet. Werknemer, dan ambtenaar, een tijdje zelfstandig in bijberoep, er zijn meerdere combinaties mogelijk die de berekening van het pensioen en de voorwaarden alleen maar ingewikkelder maken. Deze sessie gaat in op alle specifieke vereisten die gepaard gaan met een gemengde loopbaan.

 • Het principe van de eenheid van loopbaan onderging enkele evoluties. Wat is er heden ten dage van aan?
 • Het minimum pensioen bij een gemengde loopbaan
 • Het pensioen van een werknemer en zelfstandige
 • Toegangsvoorwaarden
 • Hoe wordt het pensioen berekend
 • Afgeleide rechten, overlevingspensioen, pensioen van uit de echt gescheiden, bij scheiding van tafel en bed
 • Minimum en maximum pensioen
 • Pensioen in de openbare sector: principes van berekening
 • Overlevingspensioen en overgangsuitkering bij een gemengde loopbaan

Specifiek voor zelfstandigen:

 • De meehelpende echtgenote
 • Een uitkering bij mantelzorg door zelfstandigen
 • Verzekering tegen werkonbekwaamheid
 • Overbruggingsrecht
 • Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Enkele voorbeelden van gemengde loopbanen

Grensarbeiders en seizoen werkers, Buitenlands pensioen

 

Prijs: EUR 175 exclusief BTW per ½ dag

 

Datums

September/Oktober 2017

 • Gent : Donderdag 28 september 2017  – 1/2 dag van 13u30 tot 16u30
 • Brussel : Dinsdag 3 oktober 2017 – 1/2 dag van 13u30 tot 16u30
 • Antwerpen : Donderdag 26 oktober 2017 – 1/2 dag van 13u30 tot 16u30
 • Bruxelles (FR) : Jeudi 28 septembre 2017 – 1/2 journée de 13h30 à 16h30
 • Namur (FR) Mardi 3 octobre 2017 – 1/2  journée de 13h30 à 16h30
 • Mons (FR) Jeudi 26 octobre 2017 – 1/2 journée de 13h30 à 16h30

Plaats

 • Gent  : Het achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent (map)
 • Brussel (NL) : Fediplus, Belliardstraat 20, 1040  Brussel (map)
 • Antwerpen  : IE-Net, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen (map)
 • Bruxelles (FR) : Fediplus, rue Belliard 20, 1040  Bruxelles (map)
 • Namur (FR) : Auberge de Jeunesse, Avenue Félicien Rops 8, 5000 Namur (map)
 • Mons (FR) : Auberge de Jeunesse, Rampe du Château 2, 7000 Mons (map)
Inschrijven
Formules seminarie voor uw onderneming
Formule 1

Open seminaries over de thema’s eindeloopbaan en pensioen

Formule 2

Informatiesessie voor alle medewerkers van de onderneming

Formule 3

Sessies op maat van het bedrijf

Formule 4

Info sessies voor de Burgers van uw Stad/Gemeente.

Inschrijvingsformulier