Er is eindelijk een Regeerakkoord, hoe zit het met de pensioenen?

Er is eindelijk een Regeerakkoord, hoe zit het met de pensioenen?

België heeft een regering! Dit is informatie op zich, maar wat ons echt interesseert, wat zal deze regering doen, welke maatregelen neemt ze die invloed hebben op ons leven als burgers? Wat zijn de intenties van dit kabinet met betrekking tot onze huidige en toekomstige pensioenen, onze einde loopbaan vooruitzichten?

In deze overeenkomst zijn een aantal eisen van Fediplus terug te vinden. We hebben volgende punten hieruit kunnen halen:

  • Een verhoging van het minimumpensioen

Dit wordt geleidelijk verhoogd tot €1.500 netto voor een volledige loopbaan (pro rato aangepast ifv. de loopbaan t.o.v. 45 jaar, in geval van een onvolledige loopbaan). Fediplus verdedigde in dit opzicht een meer gematigde positie. We hadden namelijk als eerste stap voorgesteld om het minimumpensioen voor loontrekkenden en zelfstandigen af ​​te stemmen op dat van ambtenaren. Dus een aanpassing van € 1.291,69 naar €1.392,95 bruto/maand. Daarnaast moest er even stilgestaan worden bij de voorwaarden voor de toekenning van het minimumpensioen en deze te harmoniseren om een betere verdeling te bekomen in vergelijking met de huidige systemen. Daarna zouden we het bedrag kunnen verhogen op een manier die draaglijk is voor de overheidsfinanciën. Het lijkt er echter op dat er op dit punt al onenigheid bestaat tussen liberalen en socialisten. De voorzitter van de MR noemde vanmorgen inderdaad het bedrag van € 1.580 bruto aan het einde van de zittingsperiode. Maar om een ​​pensioen te bekomen van € 1.500 netto, zou het minimumpensioen verhoogd moeten worden naar een bedrag van ongeveer € 1.711 bruto. We zijn dus nog ver van het doel verwijderd.

  • De introductie van een pensioenbonus

In het akkoord staat dat “mensen die langer werken ook meer pensioenrechten opbouwen. Zodra aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen is voldaan, begint de opbouw van de pensioenpremie. De regeling komt er voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren ”.

  • Deeltijdspensioen

Dit is een aanvullende mogelijkheid voor het einde van de loopbaan die de bestaande regeling niet zal vervangen (tijdskrediet einde loopbaan, loopbaanonderbreking, vervroegd pensioen, enz.) en die toegankelijk zal zijn voor alle werknemers (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) die voldoen aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen.

  • De ontwikkeling van het aanvullend pensioen

De sociale partners worden uitgenodigd om na te denken over hoe elke werknemer zo snel mogelijk gedekt kan worden door een aanvullende pensioenregeling met een bijdrage van minimaal 3% van het brutosalaris.

  • Het wegvallen van de correctiecoëfficiënt bij zelfstandigen

Het inkomen waarover het zelfstandigenpensioen wordt berekend, wordt systematisch verminderd met een correctiecoëfficiënt. Deze manier van berekenen moet beëindigd worden, dit heeft niet langer een bestaansreden.

Deze overeenkomst vertoont in ieder geval drie grote tekortkomingen.

  • De kwestie van de zware beroepen

Tijdens de vorige legislatuur is het wettelijk pensioen verhoogd naar 67 jaar en zijn de loopbaanvoorwaarden voor het verkrijgen van vervroegd pensioen sterk aangescherpt. In dit verband hadden we voorgesteld dat werknemers met een zwaar beroep sneller aan de loopbaanvoorwaarde zouden kunnen voldoen. Voor ambtenaren is dit al het geval via het preferentiële bonusmechanisme.

We hebben aanbevolen deze preferentiële vergoedingen te schrappen en te vervangen door een gelijkwaardig systeem in de drie pensioenstelsels.

  • Structurele aanpassing van pensioenen aan de welvaart

Fediplus verdedigt de aanpassing van alle pensioenen aan het welzijn. Dus wanneer de lonen meer stijgen dan indexatie, moet dit leiden tot een aanpassing van de pensioenen. Dit mechanisme helpt de koopkracht van gepensioneerden in de loop van de tijd te behouden. De pensioenen in de publieke sector worden bijvoorbeeld aangepast aan de welvaart via een mechanisme van perequatie. Naast de invoering van een structureel aanpassingsmechanisme voor particuliere pensioenen volgens het welzijn, pleiten we voor een aanzienlijke inhaalslag voor de oudere pensioenen.

  • De afschaffing van de solidariteitsbijdrage

De solidariteitsbijdrage is in strijd met het verdelingsprincipe dat de basis vormt voor de financiering van onze pensioenen. De financiering van de pensioenen moet worden verzekerd door het inhouden van sociale bijdragen op het inkomen van de werknemers (verdelingsprincipe). In deze context kunnen we de gepensioneerden het pensioen niet laten betalen! Eén zin baart ons zorgen in het akkoord “De solidariteit tussen de hoogste pensioenen en de laagste pensioenen wordt versterkt”. Zou men de solidariteitsbijdrage willen verhogen? We zullen ons ertegen verzetten.

Op dit moment is dit slechts een basisafspraak binnen de overheid. Veel elementen moeten nog worden opgehelderd in de toekomstige algemene beleidsverklaring van de nieuwe minister van Pensioenen, mevrouw Karine Lallieux