FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN (10.09.13)

FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN (10.09.13)

De raad heeft als missie:

– Op eigen initiatief of op vraag van de federale regering of van één van de wetgevende kamers, adviezen verstrekken over pensioenen, gelijkekansenbeleid, sociale integratie en de strijd tegen de verarming, de toegankelijkheid van gezondheidszorg en de mobiliteit (in de mate dat deze materies federale bevoegdheid zijn);

– Elk jaar beraadslagen over de algemene regeringsverklaring voor de aspecten die verband houden met ouderen;

– Op vraag van een lid van de regering een afvaardiging sturen naar adviescomités opgericht onder impuls van de Europese Unie;

– De kwaliteit evalueren van de diensten die door de openbare federale diensten verstrekt worden aan de ouderen.

De raad zal 5 commissies oprichten rond de volgende materies:

– Pensioen;

– Gelijkheid van kansen;

– Sociale integratie en strijd tegen de armoede;

– Toegankelijkheid van de gezondheidszorgen;

– Mobiliteit.

Wie is lid van de raad?

Er zijn, zoals reeds gezegd, 25 effectieve leden en 25 vervangers.

Deze leden zijn benoemd omwille van hun functie of lidmaatschap van organisaties die te maken hebben met senioren, in het Nederlandstalig landsgedeelte (10 leden), in het Franstalig deel (8 afgevaardigden), het Brussels gewest (2 leden), de duitstaligen (1 lid), en op het federale vlak (4 personen).

Ons effectief lid is gekozen op het federaal vlak. De 2 vervangers vertegenwoordigen respectievelijk het Brussels Gewest en het Vlaams gewest.

De meeste afgevaardigden behoren tot vakbonden, mutualiteiten, of staan dicht bij de politieke partijen. Er zijn een paar apolitieke bewegingen zoals Fediplus of de Confederatie van Kaderleden.

Laatste berichten