fediplus heeft zitting in de federale ouderenraad

fediplus heeft zitting in de federale ouderenraad

FEDIPLUS HEEFT ZITTING IN DE FEDERALE OUDERENRAAD

Bij de afsluiting van het Europees Jaar van de Vergrijzing, op 27 november jl., werd de Raadgevende federale Ouderenraad officieel aangesteld.

Fediplus zal er vertegenwoordigd zijn door drie personen (1 effectief lid en 2 plaatsvervangers), namelijk Godelieve Pata (plaatsvervangend lid, pensioenconsulent bij Fediplus), Luc Eelen (plaatsvervangend lid, pensioenconsulent Fediplus), en Michel Wuyts (effectief lid, directeur Fediplus) (benoemingen via koninklijk besluit van 21 november 2012).

Het is erg belangrijk dat Fediplus vertegenwoordigd is binnen de Raad, die de enige officiële federale instantie van de ouderen is.

De Raadgevende federale Ouderenraad vervangt het Raadgevend Comité voor de Pensioensector waarvan Fediplus eveneens deel uitmaakte, maar waarin hij geen stemrecht had. Wij hadden er enkel een raadgevende stem. In het nieuwe orgaan hebben we stemrecht via ons effectief lid. Herinneren wij er trouwens aan dat onze vereniging 18 jaar geleden mee aan de wieg stond van het Raadgevend Comité.

De nieuwe raad heeft als missie:

–          Op eigen initiatief of op vraag van de federale regering of van één van de wetgevende kamers, adviezen verstrekken over pensioenen, gelijkekansenbeleid, sociale integratie en de strijd tegen de verarming, de toegankelijkheid van gezondheidszorg en de mobiliteit (in de mate dat deze materies federale bevoegdheid zijn);

–          Elk jaar beraadslagen over de algemene regeringsverklaring voor de aspecten die verband houden met ouderen;

–          Op vraag van een lid van de regering een afvaardiging sturen naar adviescomités opgericht onder impuls van de Europese Unie;

–          De kwaliteit evalueren van de diensten die door de openbare federale diensten verstrekt worden aan de ouderen.

De raad zal 5 commissies oprichten rond de volgende materies:

–          Pensioen;

–          Gelijkheid van kansen;

–          Sociale integratie en strijd tegen de armoede;

–          Toegankelijkheid van de gezondheidszorgen;

–          Mobiliteit.

De leden van de regering aan wie de adviezen zijn gericht, laten binnen de drie maanden na ontvangst ervan, weten welke gevolgen zij hieraan wensen te geven. Indien zij geen gevolg wensen te geven aan het advies, dienen zij hun motieven duidelijk te laten weten.

Zoals men ziet zal niet enkel over pensioenen van gedachten worden gewisseld binnen de raad. Zijn bevoegdheden zijn duidelijk uitgebreid tot het geheel van de problemen die zich voor de ouderen stellen. Dit betekent een grote wijziging tegenover de vroegere raad.

Anderzijds zal de betrokken minister dienen te reageren op de adviezen van de raad, en zal hij zich dienen te verantwoorden indien hij niet reageert. Dit is een grote vooruitgang in vergelijking met de vorige raad.

De zwakte van de raad is niettemin gelegen in het feit dat hij nog steeds enkel raadgevend is en dat daardoor, per definitie, zijn impact beperkt zal blijven. We blijven nochtans positief en gaan ervan uit dat de raad een invloed zal kunnen uitoefenen op de regeringsbeslissingen.

Wie is lid van de raad?

Er zijn, zoals reeds gezegd, 25 effectieve leden en 25 vervangers.

Deze leden zijn benoemd omwille van hun functie of lidmaatschap van organisaties die te maken hebben met senioren, in het Nederlandstalig landsgedeelte (10 leden), in het Franstalig deel (8 afgevaardigden), het Brussels gewest (2 leden), de duitstaligen (1 lid), en op het federale vlak (4 personen).

Ons effectief lid is gekozen op het federaal vlak. De 2 vervangers vertegenwoordigen respectievelijk het Brussels Gewest en het Vlaams gewest.

De meeste afgevaardigden behoren tot vakbonden, mutualiteiten, of staan dicht bij de politieke partijen. Er zijn een paar apolitieke bewegingen zoals Fediplus of de Confederatie van Kaderleden.