Gelijkgestelde periodes

Gelijkgestelde periodes

Gelijkgestelde perioden (bij ambtenaren)

Vanaf 1 januari 2012

Perioden van volledige loopbaanonderbreking komen gratis in aanmerking voor de berekening van het pensioen t.b.v. 12 maanden maximum over de gehele carrière.

Deze mogelijkheid kan verlengd worden met 24 bijkomende maanden indien de ambtenaar of zijn samenwonende partner kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar. In deze context zijn perioden van loopbaanonderbreking opgenomen voor 1 januari 2012, in mindering te brengen van de quota van 24 maanden.

Perioden van gedeeltelijke loopbaanonderbreking (halvering, een derde, een kwart, een vijfde) (met een maximale duur van 24, 36, 48 of 60 maanden) komen ook gratis in aanmerking voor de berekening van het pensioen. Dezelfde regeling, zoals bij de vermindering met één vijfde, wordt gevolgd voor de perioden van afwezigheid verbonden aan de vierdagenweek. De perioden van loopbaanonderbreking met 1/5 en de 4 dagenweek worden samengevoegd. Het is niet mogelijk om van beide voordelen te genieten. De meest voordelige situatie zal worden toegekend.

Het is voortaan niet meer mogelijk om middels eigen bijdragen, perioden van volledige of gedeeltelijke onderbrekingen te valideren, tenzij voor beperkte perioden vanaf 50 jaar.

Daarom, is het mogelijk om vanaf 50 jaar naast de genoemde perioden van loopbaanonderbreking, te genieten van bijkomende perioden van loopbaanonderbreking, die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen, ofwel gratis ofwel per validatie.

De perioden van onderbreking kunnen opgesplitst worden naar keuze van de vastbenoemde (voor of na zijn 50 jaar)

In geval van perioden met één enkel type van gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan [1]

 • onderbreking van de loopbaan met een halve tijd, geeft recht op maximum 84 toegelaten maanden
 • één derde met 96 toegelaten maanden
 • Met één vierde t.b.v. max. 108 toegelaten maanden
 • Het equivalent van 12 maanden onderbreking [2] (24, 36, of 48 maanden) blijft gratis toegekend, de andere maanden enkel per validatie (persoonlijke bijdrage)
 • De onderbreking van de loopbaan met 1/5 geeft recht op maximum 180 maanden die gratis in aanmerking komen

In geval van combinatie met verschillende types van deeltijdse loopbaan, zal er een weging gebeuren met een maximum van 180 toegelaten maanden.

Hoe hoger het percentage van afwezigheden is, des te korter zal de toegelaten periode zijn. Indien het maximum van 180 maanden overschreden wordt, zal de vermindering toegepast worden volgens prioriteit tijdens die periode waar de prestaties minder belangrijk waren.

« Thematische » loopbaanonderbrekingen

De thematische loopbaanonderbrekingen in het kader van palliatieve zorgen, verlof voor medische bijstand (hulp verlenen of zorg aan een lid van het huishouden of een familielid tot in de tweede graad die lijden aan een ernstige ziekte), ouderschapsverlof, worden gratis toegekend.

Vóór 1 januari 2012

De perioden van loopbaanonderbreking van vóór 1 januari 2012, blijven toegekend, overeenkomstig de regelgeving die van toepassing was op 31 december 2011, zijnde :

 • De eerste 12 maanden zijn gratis
 • 24 bijkomende maanden indien U of uw samenwonende partner kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 6 jaar
 • De andere perioden zijn toekenbaar per validatie (persoonlijke bijdrage)

Sommige perioden van loopbaanonderbreking, opgenomen vanaf 2012 worden beschouwd als opgenomen voor 1 januari 2012 indien aan volgende voorwaarden voldaan is :

 • De werkgever heeft de aanvraag bevestigd voor 28 november 2011
 • De RVA heeft de aanvraag geregistreerd voor 1 maart 2012
 • Aanvang van de onderbreking ten laatste op 2 april 2012[1] Voltijdse loopbaanonderbreking is niet toegelaten.
[2] Om de limiet vast te stellen voor X maanden, worden perioden van deeltijdse loopbaanonderbreking en perioden van werk samengevoegd.