Zelfstandige

Ik ben gescheiden, heb ik recht op een pensioensupplement?

Zoals in het systeem van de werknemers kan de gescheiden echtgenoot, bovenop zijn of haar eventueel eigen pensioen, een pensioen bekomen voor de jaren gepresteerd door de ex-echtgenoot als zelfstandige tijdens de huwelijksjaren.

Dat pensioen vangt aan de eerste dag van de maand die de 65e verjaardag volgt van de aanvrager, ongeacht of de ex-echtgenoot al dan niet nog in leven is, hertrouwd of niet.

Het kan ook ingang vinden ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de 60e verjaardag op voorwaarde dat men op die datum geniet van een rustpensioen in een Belgisch systeem. In dat geval wordt het pensioen van gescheiden echtgenoot met 5% per vervroegd jaar verminderd. Sinds 1 januari 2003 werd deze vermindering opgeheven voor de zelfstandigen en de gescheiden echtgenotes met een volledige loopbaan.

Welke voorwaarden dienen vervuld te zijn door de aanvrager?

–        Niet uit de ouderlijke macht zijn ontzet;

–        Niet veroordeeld zijn de echtgenoot of echtgenote naar het leven te hebben gestaan;

–        Op de pensioenleeftijd niet hertrouwd zijn behalve als het huwelijk ontbonden werd;

– Hij dient een aanvraag in te dienen, behalve in bepaalde gevallen waar er automatisch onderzoek is naar de rechten, als op het ogenblik van de officiële overschrijving van de scheiding de belanghebbende als feitelijk gescheidene genoot van een deel van het rustpensioen van zijn of haar echtgenoot en indien hij of zij de pensioenleeftijd had bereikt op de eerste dag volgend op de dag van de overschrijving van de scheiding.