Heb ik recht op een ziekte-uitkering als ik verder werk na mijn wettelijke pensioenleeftijd?

Heb ik recht op een ziekte-uitkering als ik verder werk na mijn wettelijke pensioenleeftijd?

De werknemer die zijn beroepsactiviteit verderzet na de leeftijd van 65 jaar zonder zijn pensioen op te nemen heeft, als hij ziek wordt of arbeidsongeschikt, geen recht op ziekte-uitkeringen volgens artikel 108, 1° et 2°, van de wet op de verplichte verzekering gezondheid en uitkeringen. Hij ziet zich verstoken van elke uitkering vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (65 jaar). Hij is dan verplicht zijn pensioen op te nemen.

Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 1 juli 2021 verklaart deze regeling ongrondwettelijk.

https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-100n.pdf

Er moet nog afgewacht worden of en wanneer de regering de wet zal wijzigen.