Goedkeuring van twee maatregelen over de pensioenen van ambtenaren

Goedkeuring van twee maatregelen over de pensioenen van ambtenaren

De invoering van het gemengd pensioen in de publieke sector

Deze maatregel voorziet dat de loopbaanjaren als contractueel personeelslid niet meer worden toegelaten voor de berekening van het pensioen van de overheidssector voor de ambtenaren van wie de benoeming vanaf 9 oktober 2014 gebeurde. De maatregel wordt niet toegepast op tijdelijk statutair personeel. De maatregel treedt in werking op 1 juli 2017.

De afschaffing van de loopbaanvoorwaarde van vijf jaar om van een pensioen van de publieke sector te kunnen genieten

De maatregel voorziet dat de voorwaarde dat een ambtenaar ten minste vijf jaar effectieve dienst moet hebben om aanspraak te kunnen maken op een ambtenarenpensioen als statutair, geschrapt wordt vanaf 1 januari 2017.