Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling van het onbelast bijverdienen ingevoerd bij de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling van het onbelast bijverdienen ingevoerd bij de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

Hierdoor komt er een einde aan de belastingvrijstelling van 6250 euro.

Het systeem van vrijgestelde aanvullende inkomsten tot 6250 euro per jaar is zojuist verworpen door het Grondwettelijk hof dat dit discriminerend acht. (arrest 2020/53 van 23 april 2020).  Deze maatregel van de regering Michel van 2018 loopt af op 31 december 2020.  Maar dus geen probleem voor personen die dit jaar in deze situatie verkeren.

Het Hof oordeelde dat verenigingswerkers en personen die diensten verlenen via een elektronisch platform enerzijds, en loontrekkende werknemers die dezelfde diensten verlenen op grond van een arbeidsovereenkomst, anderzijds, vergelijkbare categorieën zijn die verschillend worden behandeld, zonder dat de wetgever hiervoor een redelijke motivering geeft. Hetzelfde geldt voor personen die incidentele diensten verlenen tussen burgers en personen die dezelfde activiteiten uitoefenen als zelfstandigen.

Per 1 januari 2021 keren we dus terug naar de situatie die in 2016 al heerste. Het valt nog te bezien of de regering tegen die tijd haar standpunt zal herzien.