Hoe zijn studiejaren regulariseren

Hoe zijn studiejaren regulariseren

 

Vanaf 1 december kan iedereen zijn studieperiode regulariseren.

Ambtenaren, werknemers of zelfstandigen worden vanaf nu onderworpen aan dezelfde wetgeving.   De 3 stelsels werden geharmoniseerd.  Maar er is wel een overgangsperiode voorzien, anderzijds was de bonificatie van studiejaren voor ambtenaren in de oude wetgeving gratis.  We zullen op het einde van dit artikel dieper ingaan op de specifieke eigenschappen mbt. ambtenaren.

Opgelet, een studiejaar regulariseren laat u niet toe vroeger met pensioen te gaan.  De regularisatie heeft enkel invloed op het pensioenbedrag en niet op de ingangsdatum van het pensioen

De vraag tot regularisatie moet ingediend worden voor de ingangsdatum van het pensioen en het pensioen mag ten vroegste ingaan vanaf 1 december 2018.
De periodes die uw 20° verjaardag vooraf gaan kunnen worden geregulariseerd maar enkel de personen die de aanvraag binnen de 10 jaar na het beeindigen van hun studies zullen de studiejaren voor hun 20° kunnen regulariseren.

Het aantal jaren dat men kan regulariseren is beperkt tot het maximum aantal jaren die nodig zijn om het diploma te behalen.  Een bisjaar kan dus niet geregulariseerd worden.  Slechts één diploma kan recht geven op regularisatie.

Enkel diploma’s van het hoger onderwijs (dag of avond) worden in aanmerking genomen.
Het gaat over volgende diploma’s:
– Universitairen
– Hoger onderwijs, niet universitait
– Hoger technisch of hoger professioneel
Een diploma dat in het buitenland werd behaald kan weerhouden worden indien het gelijkgesteld wordt en het in het buitenland niet meetelt voor de bepaling van het pensioen.
Voor een doctoraatsthesis, zullen er maar 2 jaren maximaal meetellen
Een schooljaar telt voor 12 maanden en loopt van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar.

Men zal rekening houden met het hoogst bekomen diploma.

Voorbeeld:
Voor een master in actuariële wetenschappen, kan men 5 jaren regulariseren, zijnde:
– 3 jaren als bachelor in de wiskunde
– 1 jaar als master in de wiskunde
– 1 jaar als master in actuariële wetenschappen

Men kan dus niet meerdere diploma’s regulariseren.  Enkel het einddiploma wordt weerhouden met al de voorgaande behaalde diploma’s (post secundair) die nodig waren om het einddiploma te behalen.
Het geval bij de de ambtenaren of hoe van een gratis systeem over te stappen in een be