Interprofessioneel akkoord 2021-2022

Interprofessioneel akkoord 2021-2022

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de eindeloopbaanstelsels. De leeftijd waarop men op brugpension of werkloosheid met bedrijfstoeslag kan is bepaald op 60 jaar voor alle stelsels (behalve voor mindervalide werknemers of werknemers met zware fysieke problemen, daar blijft de leeftijd op 58 jaar). De noodzakelijke CAO’s zullen binnen de Nationale Arbeidsraad worden afgesloten voor 30 juni 2023. Het stelsel voor ondernemingen in herstructurering blijft onveranderd (60 jaar sinds eind 2020). Terzelfdertijd wordt het stelsel van aangepaste beschikbaarheid voor werklozen in specifieke brugpensioenen verlengd met als voorwaarde 42 jaar arbeidsverleden of leeftijd 62 jaar. De afwijkende maatregelen voor werknemers in eindeloopbaan (herstructurering, zware loopbaan) worden verlengd en slaan op de leeftijd van 55 jaar voor arbeidsduurverkortingen met 1/5e. De leeftijd wordt ook vastgesteld op 55 jaar voor stelsels van halftijdse tewerkstelling. Wij komen op deze materie in onze volgende nummers nog terug.