Loont het de moeite mijn studiejaren af te kopen ?

Loont het de moeite mijn studiejaren af te kopen ?

Op dit ogenblik bestaan er 3 stelsels.
• Werknemers uit de privé sector kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun studiejaren regulariseren binnen de 10 jaar die volgt op het einde van hun studies, middels het betalen van een bijdrage van 1.415,32€ per jaar. Let wel, deze jaren tellen niet mee voor de validering van de duur van de loopbaan bij vervroegd pensioen!
• Zelfstandigen kunnen hun studiejaren regulariseren, onder bepaalde voorwaarden, tot aan de vooravond wanneer hun pensioen ingaat.  Let wel, deze jaren tellen niet mee voor de validering van de duur van de loopbaan bij vervroegd pensioen!
• Definitief benoemde ambtenaren, genoten tot 31 december 2015 van een gratis en automatische bonificatie van hun diploma, indien dit diploma noodzakelijk was bij de aanwerving.  In dit geval tellen de studiejaren mee in de loopbaanvoorwaarden bij vervroegd pensioen.  Voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2029, zullen de studiejaren geleidelijk aan afgebouwd worden in de loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen.

Deze verschillende stelsels worden terecht als discriminerend ervaren.
De Minister van pensioenen stelt één regeling voor, geldig voor de 3 pensioenstelsels.  Dit zou in voege moeten treden vanaf maart 2017.  Er wordt een overgangsperiode van 3 jaar voorzien.
Ondanks het feit dat we de details van deze nieuwe wetgeving nog niet echt kennen, kunnen we ons wel de vraag al stellen of deze regularisatie de moeite loont.
Wat is de kost en wat kan je winnen op niveau van je pensioen ?
Kost
De kost zou rond de 1.500€ bruto per jaar bedragen.  Deze uitgave is fiscaal aftrekbaar tegen de marginale aanslagvoet.  Hierdoor kunnen we tot 50% van deze som recupereren, percentage is wel variabel in functie van het inkomen.

Winst
De vooropgestelde winst zou rond de 250€ bruto per jaar bedragen.

We nemen een voorbeeld :

U wenst 4 studiejaren af te kopen.  Uw pensioenwinst zou dus 1.000€ bruto per jaar bedragen, dit is 83,33€ bruto per maand.
Wat is de netto winst ?  We hebben hieronder 3 verschillende situaties uitgewerkt :
1. Bij een pensioen van 1.750 € bruto, zal de netto winst ongeveer 42 € per maand bedragen
2. Bij een pensioen van 1.500 € bruto, zal de netto winst ongeveer 46 € per maand bedragen
3. Bij een pensioen van 1.250 € bruto, zal er een verlies zijn van ongeveer 10 € per maand !
Indien de netto winst positief uitkomt, zal de investering op 6 jaar terugbetaald zijn, rekening houdend met de fiscale aftrekbaarheid.
Maar we kunnen vaststellen dat voor sommige inkomensgrenzen de winst negatief kan uitdraaien.

Hierdoor is het noodzakelijk dat men een raming maakt alvorens over te gaan tot de regularisatie van uw studiejaren.
Fediplus kan dit voor u uitrekenen.  Aarzel niet ons te contacteren.

Let wel, zelfs indien u studiejaren afkoopt, zal dit geen invloed hebben op de duurtijd van uw loopbaan met het oog op het nemen van vervroegd pensioen.  Inderdaad, de aangekochte jaren tellen niet mee bij de validering van uw loopbaanduur met het oog op vervroegd pensioen.
We herinneren u eraan dat Fediplus vragende partij is om deze jaren te integreren in de loopbaanduur.