Ministerraad – overgangsuitkering voor jonge weduwnaars en weduwen (28.03.2014)

Ministerraad – overgangsuitkering voor jonge weduwnaars en weduwen (28.03.2014)

Bron: http://www.presscenter.org/nl/home/pressreleases/cmr?setlang=1

Invoering van de overgangsuitkering voor jonge weduwnaars en weduwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo definitief een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wetgeving betreffende de overlevingspensioenen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. 

Het voorontwerp voert de overgangsuitkering in ter vervanging van het overlevingspensioen dat aan jonge weduwnaars of weduwen wordt uitgekeerd. De overgangsuitkering helpt het financiële verlies, veroorzaakt door het overlijden van de echtgenoot, op te vangen. In tegenstelling tot het overlevingspensioen heeft deze uitkering ook een activerende rol. Ze is immers tijdelijk van aard en mag onbeperkt gecumuleerd worden met loon en sociale uitkeringen.

De overgangsuitkering is bestemd voor de weduwnaars en weduwen die de leeftijd nog niet hebben bereikt, om recht te hebben op het overlevingspensioen. De leeftijd waarop ze recht hebben op een overlevingspensioen wordt echter van 45 op 50 jaar gebracht via een geleidelijke verhoging met zes maanden per jaar. Vanaf 2025 moet men dus 50 jaar zijn om een overlevingspensioen te ontvangen voor men de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt.

Het nieuwe stelsel gaat in op 1 januari 2015 en geldt voor alle overlijdens vanaf 1 januari 2015. Voor mensen die vandaag een overlevingspensioen ontvangen, wijzigt er niets.

Onderbrekingsuitkeringen samen met overlevingspensioen bij loopbaanonderbreking en tijdskrediet

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de regelgeving versoepelen om een onderbrekingsuitkering samen met een overlevingspensioen te genieten. De maatregel betreft het vrijwillig werken na de pensioenleeftijd.

De samenvoeging van een pensioen en een onderbrekingsuitkering, in het kader van een tijdskrediet in de privé-sector of een loopbaanonderbreking in de openbare sector, blijft in principe niet mogelijk, behalve bij een overlevingspensioen. Men kan een overlevingspensioen tot een bepaald bedrag genieten samen met een onderbrekingsuitkering gedurende een eenmalige periode van ten hoogste 12 al dan niet opeenvolgende kalendermaanden.

De maatregel voert het regeerakkoord uit op het vlak van het vrijwillig werken na de pensioenleeftijd en betreft de
onderbrekingsuitkeringen bij een tijdskrediet in de privé-sector of een loopbaanonderbreking in de openbare sector. De ontwerpen werden afgestemd op de wijziging van de pensioenreglementering.

Vervroegd pensioen in het stelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een vervroegd pensioen aan sommige zelfstandigen.

Personen die een gemengde loopbaan als werknemer en als zelfstandige hebben en die:

    ·        onder de regeling voor werknemers en onder bepaalde voorwaarden

    ·        sinds 2013 een vervroegd rustpensioen genieten volgens de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die sinds 31 december 2012 van toepassing zijn (60 jaar en 35 loopbaanjaren),

    ·        kunnen in de regeling voor zelfstandigen een vervroegd rustpensioen genieten.

Het gaat om personen die, vóór de aankondiging van de hervorming van het vervroegd rustpensioen, een aanvraag voor het vervroegd rustpensioen hebben lopen, volgens de voorwaarden die tot 31 december 2012 van toepassing waren.