News

De Minister van Pensioenen stelt een mechanisme van gelijkstelling voor van de studiejaren in alle pensioenstelsels. Op dit ogenblik bestaan er 3 verschillende regimes - De werknemers uit de privé kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun studiejaren laten regulariseren binnen de 10 jaar die volgen op het einde van...

Tegenwoordig is het zeldzaam dat een werknemer zijn hele carrière in hetzelfde stelsel uitdoet. Werknemer, dan ambtenaar, een tijdje zelfstandig in bijberoep, er zijn meerdere combinaties mogelijk die de berekening van het pensioen en de voorwaarden alleen maar ingewikkelder maken. Gezien de vraag naar professionele...

Als een reactie op de bezorgdheid van de zelfstandigen rond hun pensioen, wijdt Fediplus een specifiek seminarie rond deze problematiek. De zelfstandige geniet een eigen sociaal statuut bij het uitoefenen van zijn activiteit zonder aanspraak te maken op een arbeidscontract evenals onderaannemer. De zelfstandige kan werken...

Gaan we eindelijk weten of we een zwaar beroep uitoefenen ?  Het schijnt alleszins de goede richting uit te gaan. De sociale partners, die zijn samengekomen in de Commissie Zware beroepen van het Nationaal Pensioencomité (NPC), hebben een eerste rapport goedgekeurd met betrekking tot de erkenning...

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen heeft zonet een advies gepubliceerd i.v.m. enkele praktische vragen rond de wet van 18 december 2015. U kan dit advies nalezen op de FSMA website. Onder de benaming "Commissie voor Aanvullende Pensioenen", werd een adviesorgaan ingesteld met als opdracht advies te verstrekken...

Het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2015-2060 en de economische vooruitzichten 2016-2021 van het Federaal Planbureau. Ze integreren ook de voornaamste regeringsmaatregelen op...