Nieuw bedrag vakantiegeld

Nieuw bedrag vakantiegeld

1)Voor gepensioneerde medewerkers

Ze ontvangen in mei een vakantiegeld, dat tezamen met het pensioen wordt uitbetaald. Het bedrag is vastgesteld bij indexcijfer 147,31, op:

  • 896,97 EUR bruto, voor pensioenen tegen het tarief alleenstaande of bij overlevingspensioenen.
  • 121,21 EUR bruto, voor pensioenen tegen het gezinstarief;

Het vakantiegeld wordt niet toegekend in het eerste jaar van uw pensioen, behalve voor mensen die het hele voorafgaande kalenderjaar alleen sociale uitkeringen hebben ontvangen voor ziekte, invaliditeit, werkloosheid of SWT (brugpensioen).
Pas vanaf het 2e jaar van uw pensioen wordt er vakantiegeld toegekend, naar rato van het aantal maanden dat u het pensioen ontving gedurende het 1e jaar.

 

2) Voor gepensioneerde ambtenaren:

1) Een “enkelvoudig” vakantiegeld wordt toegekend als op 1 mei van het lopende jaar:

– u geniet van het ouderdomspensioen en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minstens 60 jaar oud.
  • Het totaal van uw ambtenarenpensioen en eventueel uw andere Belgische of buitenlandse pensioenen is beperkt tot maximaal 2.350,35 EUR bruto voor de maand mei. Pensioen dat niet is verlaagd als gevolg van een vervangend of aanvullend beroepsinkomen dat de toegestane plafonds overschrijdt.

– u geniet van het overlevingspensioen en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 45 jaar, tenzij u een blijvende invaliditeit van 66% hebt of als u een kind ten laste hebt dat in aanmerking komt voor gezinstoelagen.
  • U bent niet hertrouwd.
  • Het totaal van uw ambtenarenpensioen en eventueel uw andere Belgische of buitenlandse pensioenen is beperkt tot maximaal 1.880,28 EUR bruto voor de maand mei. Pensioen dat niet is verlaagd als gevolg van een vervangend of aanvullend beroepsinkomen dat de toegestane plafonds overschrijdt.

– U ontvangt een wezenpensioen, maar alleen de wees van vader en moeder of het als wees van vader en moeder erkende kind dat onder bepaalde voorwaarden recht heeft op vakantiegeld:

  • Het totaal van zijn ambtenarenpensioen en alle andere pensioenen en gelijkaardige voordelen (Belgisch of buitenlands) is beperkt tot maximum 1.880,28 EUR bruto voor de maand mei. Pensioen dat niet is verlaagd als gevolg van een vervangend of aanvullend beroepsinkomen dat de toegestane plafonds overschrijdt.

Bedragen:

Eenvoudig” vakantiegeld voor een ambtenaar Bedrag (bruto)
Tegen het tarief alleenstaand 270,86€ur
Tegen het tarief van gezinspensioen 361,15€ur
Begunstigde van een overlevingspensioen 270,86€ur
Als wees 270,86€ur

2) Een aanvulling op het vakantiegeld wordt alleen toegekend:

  • Aan mensen die op 1 mei van het lopende jaar minstens 60 jaar oud zijn en een gegarandeerde minimumtoeslag ontvangen;
  • Begunstigden van het overlevingspensioen die recht hebben op een gewaarborgd minimum aanvulling en van wie het overlevingspensioen niet wordt geschorst ingevolge de overschrijding van de beroeps inkomens plafonds.

Bedragen:

Extra tegemoetkoming gepensioneerde ambtenaar Bedrag (bruto)
Tegen het tarief alleenstaande 409,50€ur
Tegen het tarief van gezinspensioen 491,01€ur
Begunstigde van een overlevingspensioen 409,50€ur
Als wees Geen recht

 

Het tarief voor gezinspensioen wordt toegekend als uw echtgenoot geen vervangingsinkomen (Belgisch of buitenlands) ontvangt uit werk, pensioen of een gelijkaardige uitkering.
Uitzondering: de echtgenoot mag een inkomen ontvangen van minder dan 90,29 EUR per maand.

Het bedrag aan vakantiegeld en aanvullende toeslag is beperkt tot het totale bedrag aan pensioenen voor de maand mei.
Als dit wordt overschreden, is de beperking eerst van toepassing op de extra toeslag.