Nieuw pakket pensioenhervormingen goedgekeurd (19.12.13)

Nieuw pakket pensioenhervormingen goedgekeurd (19.12.13)

 (bron: www.pensioenminister.be)

 

De ministerraad heeft vandaag op voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en na unaniem advies van de sociale partners, opnieuw een nieuw pakket pensioenhervormingen goedgekeurd. Het overlevingspensioen wordt hervormd tot een activerende overgangsuitkering en voortaan zullen ook alle gewerkte maanden en dagen meetellen voor de pensioenopbouw.

1. Hervorming overlevingspensioen tot overgangsuitkering

Het overlevingspensioen is een instrument dat weduwes en weduwenaren uit de armoede houdt nadat ze hun echtgenoot of echtgenote zijn verloren. Tegelijkertijd werkt het overlevingspensioen als een inactiviteitsval, vooral voor vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan zeven op tien vrouwen minder gaan werken of stoppen met werken nadat ze een overlevingspensioen ontvangen. Dat heeft voor hen op lange termijn een aantal nadelige effecten. Ze bouwen bijvoorbeeld zelf minder individuele pensioenrechten op voor later.

Om die inactiviteitsval weg te werken hebben toekomstige weduwen en weduwenaars die jonger zijn dan 45 jaar voortaan recht op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 gradueel opgetrokken tot 50 jaar à rato van 6 maanden per jaar. Voor mensen die vandaag al een overlevingspensioen ontvangen, wijzigt er niets; zij behouden hun overlevingspensioen.

De overgangsuitkering zal tijdelijk het financieel verlies opvangen, maar ook een sterk activerend karakter hebben. De overgangsuitkering zal beperkt zijn in de tijd en één of twee jaar lopen, respectievelijk voor mensen zonder kinderen ten laste en mensen met kinderen ten laste. Wel zal de overgangsuitkering onbeperkt cumuleerbaar zijn met een loon of een sociale uitkering.

2. Alle gewerkte maanden tellen mee voor de pensioenopbouw

Ook zullen voortaan de laatste gewerkte maanden van de loopbaan meetellen voor de pensioenberekening. In het werknemersstelsel en zelfstandigenstelsel werden de maanden gewerkt in het jaar van pensionering niet meegenomen in de berekening van het pensioenbedrag. Minister van Pensioenen Alexander De Croo heeft een voorstel uitgewerkt waarin ook de laatste gewerkte maanden van de loopbaan meetellen voor de pensioenberekening.

3. Versoepeling beginsel eenheid van loopbaan: meer dan 45 loopbaanjaren tellen mee voor pensioen

Door de versoepeling van het beginsel van eenheid van loopbaan zullen voortaan meer dan 45 loopbaanjaren kunnen meetellen voor het pensioen.

Het beginsel van eenheid van loopbaan bepaalt dat een volledige loopbaan en een volledig wettelijk pensioen bestaan uit maximum 45 loopbaanjaren. Door het beginsel van eenheid van loopbaan voortaan te baseren op dagen in plaats van jaren zullen meer dan 45 loopbaanjaren meetellen voor het pensioen.

Concreet zal het beginsel van eenheid van loopbaan niet meer geteld worden in jaren, maar in dagen. Het maximum van 45 jaar wordt vervangen door 14.040 loopbaandagen. Hierdoor kan iemand met onvolledige loopbaanjaren toch een pensioen toegekend worden van meer dan 45 loopbaanjaren.