loopbaanonderbreking

De gelijkstellingen in het kader van de loopbaanonderbreking

Voor 1 januari 2012

 Voor de berekening van het pensioen in de openbare sector worden de periodes van loopbaanonderbreking en bepaalde periodes van afwezigheid slechts in aanmerking genomen voor een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten.

Een periode van loopbaanonderbreking kan opgenomen worden bij de berekening van het pensioen:

  1. Ofwel kosteloos: de eerste twaalf maanden, eventueel aangevuld met nog 24 bijkomende maanden voor de periode gedurende dewelke de belanghebbende of zijn echtgenote die onder hetzelfde dak woont kinderbijslag ontvangt voor een kind van minder dan 6 jaar oud;
  2. Ofwel mits betaling van persoonlijke bijdragen voor de andere periodes.

Al deze periodes van loopbaanonderbreking mogen niet meer bedragen dan de duurtijd van de effectief gewerkte loopbaan en zijn beperkt tot 60  volledige kalendermaanden (5 jaren) ongeacht of de loopbaanonderbreking voltijds of deeltijds is.

Vanaf 1 januari 2012

 

  1. De periodes van loopbaanonderbreking of arbeidsduurvermindering vanaf 1 januari 2012 worden slechts in aanmerking genomen voor het recht en de berekening van het pensioen voor maximum 12 maanden over de ganse loopbaan. De aanvragen ingediend voor 28 november 2011 vallen buiten deze regeling.
  2. Voor de personen die vrijwillig hun diensten verminderen tot 4/5e van een voltijdse job worden de periodes van afwezigheid of verlof na 31 december 2011 gelijkgesteld met effectief werk zonder dat zij 5 jaren mogen overstijgen in hun geheel.
  3. Bij halftijdse of 1/5e loopbaanonderbreking genomen na 31 december 2011 door personen van 55 jaar of meer, wordt de beperking van 60 maanden verhoogd met respectievelijk 24 of 60 maanden.

Behalve:

Bij volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking in het kader van thematisch verlof (ouderschapsverlof, bijstaan of geven van zorgen aan een gezins- of familielid tot de 2e graad die zwaar ziek is, geven van palliatieve zorgen) voorziet de wetgever geen wijziging. Deze thematische verloven dienen echter niet meer gevalideerd te worden door persoonlijke bijdragen voor de periodes na 31 december 2011.