Tijdskrediet

Tijdskrediet met motief

Het voltijds tijdskrediet “met motief” voor zorgen, wijzigt van 48 naar 51 maanden.  De motieven “zorg” zijn de volgende :

 • Zorg voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar
 • Verstrekken van palliatieve zorgen
 • Zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2° graad
 • Het volgen van een erkende opleiding
 • Zorgen voor uw gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar
 • Bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin

Tijdskrediet einde loopbaan
Het recht op tijdskrediet einde loopbaan opent zich vanaf de leeftijd van 57 jaar.
Deze leeftijd wordt geleidelijk aan opgetrokken om  60 jaar te bereiken in 2019 :

 • 58 jaar op 1 januari 2018
 • 60 jaar op 1 januari 2019

Opgelet, er bestaan afwijkingen en uitzonderingen om de leeftijd wel 55 jaar te behouden.  Voor verdere info hierover gelieve ons te contacteren.

De cao 103ter
De Cao 103ter is een aanpassing van de Cao n° 103 m.b.t. de laatste aanpassingen in het stelsel van tijdskrediet.  Deze is van toepassing vanaf 1 april 2017.

Wat met oudere werknemers ?
De nieuwe Cao zorgt voor een aanpassing van het tijdskrediet voor oudere werknemers (tijdskrediet landingsbanen).  Er werd een overgangsmaatregel uitgewerkt voor de werknemers die zich reeds in een stelsel van loopbaanvermindering bevonden en wensen over te stappen naar het stelsel van einde loopbaan.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op een tijdskrediet einde loopbaan ?

Leeftijdsvoorwaarde : De werknemers van 55 jaar en meer hebben recht op een halftijdse loopbaanvermindering (met een min. periode van 3 maanden) of 1/5 (met een min. periode van 6 maanden)

Behalve de leeftijdsvoorwaarde die moet vervuld zijn op het ogenblik dat de loopbaanvermindering ingaat, moeten deze werknemers aan volgende voorwaarden voldoen :

 1. U moet ten minste 25 jaar beroepsverleden in loondienst hebben;
 2. U moet minstens 2 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie u het tijdskrediet eindeloopbaan vraagt.Die periode van 2 jaar kan worden verminderd in onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever.

De tewerkstellingsvoorwaarde:

 • om een 1/5-tijdskrediet te bekomen, moet u bij uw huidige werkgever gedurende 24 maanden ofwel voltijds en gewoonlijk in een arbeidsregime hebben gewerkt.
 • om een halftijds tijdskrediet te bekomen, moet u gedurende 24 maanden ten minste 3/4 gewerkt hebben bij uw huidige werkgever;
 • Er is een versoepeling voorzien wanneer men overstapt van een loopbaanvermindering naar een tewerkstelling einde loopbaan (landingsbaan) voor de werknemers vanaf de leeftijd van 50jaar en mits 28 jaar tewerkstelling.

 

Wat is het Crisis tijdskrediet ?

Dit is de Cao n°77 septies van de NAR van 2 juni 2010, gepubliceerd bij KB op 30 juli 2010, BS van 16 augustus 2010, dewelke deze term introduceert : Gelijkstelling of neutralisatie van crisismaatregelen met het oog op tijdskrediet

Deze laat toe aan de werknemers die aanvaarden om hun tewerkstelling tijdelijk te verminderen in het kader van anti-crisis maatregelen, om niet gesanctioneerd te worden wanner zij reeds genieten van een gewoon tijdskrediet.

Het Crisis tijdskrediet laat toe aan de voltijdse werknemer, om in overleg met zijn werkgever, zijn prestatie met de helft of 1/5 te verminderen, voor een duurtijd van minstens 1 maand tot maximum 6 maanden.

Volgens de Cao 77 septies, zullen deze periodes van tijdskrediet gelijkgesteld worden aan effectieve periodes van arbeid voor de toekenning van het ge gewone tijdskrediet.  Meer nog, deze periodes van crisis tijdskrediet zullen – onder bepaalde voorwaarden, vanaf 25 juni  2009, gelijkgesteld worden voor het recht op rustpensioen in het stelsel van werknemers.  Dit behoud van recht werd vastgelegd in het KB van 6 december 2009, BS van 17 mei 2010.