Tijdskrediet

Tijdskrediet met motief

Het voltijds tijdskrediet “met motief” voor zorgen, wijzigt van 48 naar 51 maanden.  De motieven “zorg” zijn de volgende :

 • Zorg voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar
 • Verstrekken van palliatieve zorgen
 • Zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2° graad
 • Het volgen van een erkende opleiding
 • Zorgen voor uw gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar
 • Bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin

Tijdskrediet einde loopbaan
Het recht op tijdskrediet einde loopbaan opent zich vanaf de leeftijd van 57 jaar.
Deze leeftijd wordt geleidelijk aan opgetrokken om  60 jaar te bereiken in 2019 :

 • 58 jaar op 1 januari 2018
 • 60 jaar op 1 januari 2019

Opgelet, er bestaan afwijkingen en uitzonderingen om de leeftijd wel 55 jaar te behouden.  Voor verdere info hierover gelieve ons te contacteren.

De cao 103ter
De Cao 103ter is een aanpassing van de Cao n° 103 m.b.t. de laatste aanpassingen in het stelsel van tijdskrediet.  Deze is van toepassing vanaf 1 april 2017.

Wat met oudere werknemers ?
De nieuwe Cao zorgt voor een aanpassing van het tijdskrediet voor oudere werknemers (tijdskrediet landingsbanen).  Er werd een overgangsmaatregel uitgewerkt voor de werknemers die zich reeds in een stelsel van loopbaanvermindering bevonden en wensen over te stappen naar het stelsel van einde loopbaan.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op een tijdskrediet einde loopbaan ?

Leeftijdsvoorwaarde : De werknemers van 55 jaar en meer hebben recht op een halftijdse loopbaanvermindering (met een min. periode van 3 maanden) of 1/5 (met een min. periode van 6 maanden)

Behalve de leeftijdsvoorwaarde die moet vervuld zijn op het ogenblik dat de loopbaanvermindering ingaat, moeten deze werknemers aan volgende voorwaarden voldoen :

 1. U moet ten minste 25 jaar beroepsverleden in loondienst hebben;
 2. U moet minstens 2 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever bij wie u het tijdskrediet eindeloopbaan vraagt.Die periode van 2 jaar kan worden verminderd in onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever.

De tewerkstellingsvoorwaarde:

 • om een 1/5-tijdskrediet te bekomen, moet u bij uw huidige werkgever gedurende 24 maanden ofwel voltijds en gewoonlijk in een arbeidsregime hebben gewerkt.
 • om een halftijds tijdskrediet te bekomen, moet u gedurende 24 maanden ten minste 3/4 gewerkt hebben bij uw huidige werkgever;
 • Er is een versoepeling voorzien wanneer men overstapt van een loopbaanvermindering naar een tewerkstelling einde loopbaan (landingsbaan) voor de werknemers vanaf de leeftijd van 50jaar en mits 28 jaar tewerkstelling.