Ik heb een gemengde loopbaan

Ik heb een gemengde loopbaan, wat is de impact voor mijn pensioen ?

Algemeenheden

De verschillende Belgische pensioensystemen staan in principe los van elkaar. De diensten vervuld in deze systemen geven normaal recht op de toekenning van onderscheiden pensioenen. Het feit een gemengde loopbaan te hebben vervuld binnen deze verschillende systemen (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) kan in bepaalde gevallen een impact hebben op het pensioen, in die zin dat de loopbaan beperkt kan worden.

Beperking van de loopbaan: het principe van de eenheid van loopbaan

In de privésector en in het bijzonder in het systeem van de werknemer kan het pensioen slechts worden toegekend voor een maximaal aantal jaren, nl. 45.

Indien u meer dan 45 jaar heeft gewerkt worden enkel de 45 jaren tijdens dewelke u meest heeft verdiend weerhouden.

De regel van de eenheid van loopbaan zal dus toepasselijk zijn indien u een rust- of overlevingspensioen als werknemer cumuleert met een rustpensioen of een gelijkaardig voordeel ontvangt in toepassing van een ander Belgisch systeem, behalve dat van de zelfstandigen of in toepassing  van andere buitenlandse pensioenen of deze van een instelling van internationaal openbaar recht.

Hoe wordt de loopbaan in rekening genomen ?

Stel dat u gedurende 15 jaar als werknemer gewerkt heeft (15/45) en 30 jaar in de openbare sector (berekend à tantièmes 1/50). Wetende dat het pensioen van een statutair ambtenaar begrensd wordt op ¾ van zijn referentieloon :

  • Het maximum pensioen berekend à 1/60 wordt bereikt na 45 jaren loopbaan : 60 x ¾ = 45
  • Indien het berekend wordt à 1/50, bekomt men 37,5 jaren loopbaan : 50 x ¾ = 37,5

In dit geval, wordt het maximum pensioen bereikt na 37,5 jaren loopbaan. Men telt beide samen 15/45 +30/37,5 = 1,13 t.t.z. dit is > 1

Elk van de berekende fracties wordt vermenigvuldigd door de noemer van de fractie van het pensioen als werknemer en worden samen gevoegd : (15/45 x 45) + (30/37,5 x 45) = 51

Het aantal jaren in mindering te brengen is 51-45 = 6 jaar

Indien men het totaal van de loopbaan overschrijdt, zal men de minst voordelige jaren uit het stelsel van de werknemers (privé) verwijderen. In sommige gevallen zal men 5 jaren in mindering brengen i.p.v. 6 omwille van complexe versoepelingsmaatregelen.