Author: Fediplus

Het eerste deel van deze uitstap vindt plaats in Mariemont zelf. We worden ondergedompeld in dit domein met een prestigieus verleden door de verhalen van een gepassioneerde gids, en keren terug tot in de Gallo-Romeinse tijd. Dit is evenzeer een museum met een weelderig park...

Dhr. Daniel Bacquelaine licht een tipje van de sluier op bij de hervorming van de pensioenen van de werknemers. De Minister van Pensioenen wil het grensbedrag verhogen dat gebruikt wordt om het maximale pensioen te berekenen.  Deze hervorming zou in voege treden vanaf 2017.  Voor het...

Daniel Bacquelaine annonce une partie de la nouvelle réforme des pensions des travailleurs salariés. Le Ministre des pensions veut augmenter le montant qui  sert au calcul de la pension maximum.  Cette réforme s’appliquerait à partir de 2017. Pour l’année 2015, ce plafond s’élève à 53.528, €...

Garantie de revenus aux personnes âgées Les montants maximums sont augmentés de 2% : 8.255,44 EUR (montant annuel de base) et 12.383,16 EUR (montant annuel de base majoré). Revenu garanti  Remplacé depuis 2001 par la Garantie de revenus aux personne âgées, cet avantage est encore payé à certaines personnes. Les montants...

Als gevolg van een beslissing van de federale regering worden een aantal bedragen verhoogd: Inkomensgarantie voor ouderen De maximum toekenbare bedragen verhogen met 2 % tot: 8.255,44 EUR (jaarlijks basisbedrag) en 12.383,16 EUR (jaarlijks verhoogd basisbedrag). Gewaarborgd inkomen voor bejaarden Hoewel de inkomensgarantie voor ouderen sinds 2001 het gewaarborgd inkomen voor...

Le Ministre des Pensions, Monsieur Daniel Bacquelaine, a été interpellé par plusieurs de nos membres sur le manque de représentation, au sein du Comité national des pensions, des principaux intéressés. Ils lui ont également relayé nos revendications quant à la cotisation de solidarité, l’adaptation des...

De minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, werd door veel van onze leden ondervraagd over het gebrek aan vertegenwoordiging in het Nationaal Pensioencomite, als belangrijkste stakeholder.  Men heeft eveneens onze eisen voorgelegd ten aanzien van de solidariteitsbijdrage, de aanpassing van de pensioenen aan de welvaart en...

La loi, qui relève l’âge de la pension et les conditions d’accès à la retraite anticipée, est publiée au Moniteur du 21 août 2015. Qu’est-ce que cela change pour vous ? Vous devrez, probablement, travailler plus longtemps. Cela dépendra de la durée de votre carrière et de votre...

De wet die de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd en de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen beoogt, is zonet gepubliceerd (BS 21/08/2015). Wat verandert er voor U ? U zult wellicht langer moeten werken.  Dit zal afhankelijk zijn van de duur van uw loopbaan en uw...

Fediplus heeft de beleidsmakers herhaaldelijk geïnterpelleerd over een vreemd fenomeen, n.a.v. de verhoging van enkele pensioenen. De verhoging veroorzaakte een stijging van de belasting, waardoor de verhoging quasi wegviel. In overleg met de oppositie heeft de regering een amendement aangenomen die het probleem bij 150.000...