Auteur: Josette Cotteaux

  Vanaf 1 december kan iedereen zijn studieperiode regulariseren. Ambtenaren, werknemers of zelfstandigen worden vanaf nu onderworpen aan dezelfde wetgeving.   De 3 stelsels werden geharmoniseerd.  Maar er is wel een overgangsperiode voorzien, anderzijds was de bonificatie van studiejaren voor ambtenaren in de oude wetgeving gratis.  We zullen...

In de loop van de maand juli zal een speciale ministerraad een beslissing nemen over de eventuele  verhoging van de fiscaal maximaal aftrekbare som (momenteel jaarlijks 940 euro) bij pensioensparen. Voor meer info, bel Fediplus...

Sinds 1 juli wordt voor de berekening van het pensioen (in de privésector en voor zelfstandigen) de dienstplicht behandeld als gewerkte tijd, zelfs als men niet is beginnen werken binnen de drie jaar na de dienstplicht. De gelijkstelling gebeurt in het stelsel waar men na...

Twee grote vakbonden van het overheidspersoneel hebben het voorontwerp van wet over de toekenning van een aanvullend pensioen aan het contractueel overheidspersoneel  aanvaard. indien dit voorontwerp in de Kamer wordt goedgekeurd – en dat is  meer dan waarschijnlijk – dan zal een contractueel ambtenaar die...

Begin februari heeft de regering het interprofessioneel akkoord goedgekeurd, waarbij de sociale partners de maximale marge van de loonkost op 1,1% bepalen, bovenop de gewone baremieke verhogingen en de index. Daarnaast bevat het akkoord ook volgende maatregelen voor de periode 2017 – 2018  voor de pensioenen...

Op dit ogenblik bestaan er 3 stelsels. • Werknemers uit de privé sector kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun studiejaren regulariseren binnen de 10 jaar die volgt op het einde van hun studies, middels het betalen van een bijdrage van 1.415,32€ per jaar. Let wel, deze jaren tellen...

De begroting 2017-2018 werd zonet met veel moeite afgerond. Wat zijn de gevolgen voor de toekomstige gepensioneerden en de gepensioneerden van vandaag? Toekomstige gepensioneerden Het hing al een tijdje in de lucht, maar in het algemeen begrotingskader, zal de gelijkstelling voor de pensioenberekening worden herzien! • Sommige periodes van...

De Minister van Pensioenen stelt een mechanisme van gelijkstelling voor van de studiejaren in alle pensioenstelsels. Op dit ogenblik bestaan er 3 verschillende regimes - De werknemers uit de privé kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun studiejaren laten regulariseren binnen de 10 jaar die volgen op het einde van...

Tegenwoordig is het zeldzaam dat een werknemer zijn hele carrière in hetzelfde stelsel uitdoet. Werknemer, dan ambtenaar, een tijdje zelfstandig in bijberoep, er zijn meerdere combinaties mogelijk die de berekening van het pensioen en de voorwaarden alleen maar ingewikkelder maken. Gezien de vraag naar professionele...