Author: Peter Verniers

Un projet de loi remplace les deux mécanismes du droit passerelle tels qu’on les connaît aujourd’hui. L’un, le droit passerelle pour perte de chiffre d’affaires, verra le jour dès ce 1er janvier 2021 et se substitue au droit passerelle d’aide à la reprise. Il concerne...

In 2021 worden de maximale bedragen voor pensioensparen verlaagd met 10 euro. Om dit jaar een belastingvermindering van 30% te genieten, moet je 990 euro of 1.270 euro uitgeven om recht te hebben op een belastingvermindering van 25%. Deze bedragen dalen in 2021 naar respectievelijk 980...

En 2021, les montants maximums affectés à l’épargne-pension se verront diminués de 10 euros. Cette année, afin de bénéficier d’une réduction d’impôt de 30%, il faut y consacrer 990 euros ou 1270 euros pour avoir droit à une ristourne fiscale de 25%. Ces montants, en...

David Clarival, Minister van Kmo's en Zelfstandigen, kondigt de afschaffing van de correctiecoëfficiënt aan bij de berekening van het zelfstandigenpensioen. Deze coëfficiënt zorgt ervoor dat het pensioen van deze werknemers tot nu toe wordt berekend op basis van een coëfficiënt van 69% van hun inkomen, met als gevolg...

Le Ministre David Clarival, Ministres des PME et des Indépendants, annonce la suppression du coefficient de correction dans le calcul de la pension des indépendants. Ce coefficient fait en sorte que la pension de ces travailleurs est, jusqu'à présent, calculée sur base d'un coefficient de...

De Ministerraad van 6 november 2020 keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed ter verlenging van de maatregelen voorzien door de wet van 7 mei 2020 betreffende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie op het gebied van pensioenen, aanvullende pensioenen en andere...

De gezondheidscrisis had tijdelijk een einde gemaakt aan de controles op de verblijfsvoorwaarden van IGO-begunstigden. De nieuwe minister van Pensioenen besloot deze opschorting nogmaals te verlengen tot en met 31 december 2020. De woonvoorwaarde blijft uiteraard van toepassing voor zover de IGO een bijstandsuitkering is voor...

La crise sanitaire avait mis un terme temporaire aux contrôles des conditions de résidence des bénéficiaires de la Grapa. Cet arrêt est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 compris. Ainsi en a décidé la nouvelle ministre des Pensions, Karine Lalieux. La condition de résidence reste, bien entendu,...