Author: Peter Verniers

Le travailleur qui part en RCC (Régime de chômage avec complément d’entreprise), ce que l’on appelle encore communément prépension, bénéficie d’une allocation de chômage à laquelle s’ajoute une indemnité complémentaire à charge de l’employeur. Le montant de celui-ci se maintient pour la durée entière du...

Na het pensioen van 1500 € verdedigd door Paul Magnette (PS), de vorige koninklijke informateur, zou een nieuw idee zijn verschenen: het universele pensioen volgens een voorstel van Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (Cd & V) de huidige informateurs. Het zou een mix zijn van...

Après la pension à 1500 € défendue par Paul Magnette (PS), le précédent informateur royal, une nouvelle idée serait apparue : la pension universelle selon une proposition de Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (Cd&V) les actuels informateurs. Il s’agirait d’un mixte de pension et d’allocation universelle....

Het antwoord op deze vraag is ja, maar onder bepaalde voorwaarden. Je moet 65 jaar zijn of een loopbaan van 45 jaar aantonen. Afgezien van deze criteria kan de gepensioneerde een aanvullend inkomen ontvangen, maar dit is beperkt volgens zijn leeftijd en indien er kinderen...

Thematische verloven Vanaf 1 januari 2020 wordt de RvA-uitkering opnieuw geherwaardeerd met 4,5% voor alleenstaanden die een thematisch verlof opnemen om voor een kind te zorgen. Deze moet jonger zijn dan 12 jaar in het kader van ouderschapsverlof, minder dan 18 jaar voor verlof voor medische...

Congés thématiques  Dès le 1er janvier 2020, l’allocation de l’ONEM sera réévaluée de 4,5% pour les personnes isolées qui prennent un congé thématique pour s’occuper d’un enfant. Celui-ci doit être âgé de moins de 12 ans dans le cadre du congé parental, de moins de 18 ans pour...

In een context van de eisenbundel met betrekking tot pensioenen (zie hierover ons nieuws van 12 december jl. over de Franse situatie https://www.fediplus.be/de-pensioenhervormingen-in-frankrijk/?lang=nl, lezen we met belangstelling de positie van het ABVV die deze woensdag werd verspreid door Jean-François Tamellini, in  la Libre Belgique. Als vakbondsposities verdedigbaar zijn,...

Dans un contexte de revendications liées aux pensions (voir à ce sujet notre news du 12 décembre dernier concernant la situation française https://www.fediplus.be/reforme-des-retraites-en-france/), nous avons lu avec intérêt la position de la FGTB qui s’est exprimée par la voix de Jean-François Tamellini, dans la Libre...

Het zit er bij onze Franse buren bovenarms op m.b.t. de pensioenen. De revolte neemt serieuze proporties aan en dreigt te exploderen. De onderwerpen waarover men het oneens is zijn talrijk. Het eerste punt betreft de invoering door de overheid van een pensioenstelsel met punten...