Author: Peter Verniers

Op dit ogenblik bestaan er 3 stelsels. • Werknemers uit de privé sector kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun studiejaren regulariseren binnen de 10 jaar die volgt op het einde van hun studies, middels het betalen van een bijdrage van 1.415,32€ per jaar. Let wel, deze jaren tellen...

Actuellement, 3 régimes coexistent. • Les travailleurs du secteur privé peuvent régulariser, sous certaines conditions, les périodes d’études dans les 10 ans qui suivent la fin de celles-ci, moyennant le paiement de cotisations d’un montant de 1.415,32 € par année. Ces périodes régularisées ne comptent pas pour...

Le gouvernement fédéral s’est, enfin pourrait-on dire, accordé sur l’octroi d’enveloppes budgétaires destinées au financement de la prise en compte de la pénibilité dans les droits de pension. Concrètement, une enveloppe sera libérée en vue de couvrir le coût du départ anticipé à la retraite et/ou...

De begroting 2017-2018 werd zonet met veel moeite afgerond. Wat zijn de gevolgen voor de toekomstige gepensioneerden en de gepensioneerden van vandaag? Toekomstige gepensioneerden Het hing al een tijdje in de lucht, maar in het algemeen begrotingskader, zal de gelijkstelling voor de pensioenberekening worden herzien! • Sommige periodes van...

De Minister van Pensioenen stelt een mechanisme van gelijkstelling voor van de studiejaren in alle pensioenstelsels. Op dit ogenblik bestaan er 3 verschillende regimes - De werknemers uit de privé kunnen, onder bepaalde voorwaarden, hun studiejaren laten regulariseren binnen de 10 jaar die volgen op het einde van...

Tegenwoordig is het zeldzaam dat een werknemer zijn hele carrière in hetzelfde stelsel uitdoet. Werknemer, dan ambtenaar, een tijdje zelfstandig in bijberoep, er zijn meerdere combinaties mogelijk die de berekening van het pensioen en de voorwaarden alleen maar ingewikkelder maken. Gezien de vraag naar professionele...

Als een reactie op de bezorgdheid van de zelfstandigen rond hun pensioen, wijdt Fediplus een specifiek seminarie rond deze problematiek. De zelfstandige geniet een eigen sociaal statuut bij het uitoefenen van zijn activiteit zonder aanspraak te maken op een arbeidscontract evenals onderaannemer. De zelfstandige kan werken...

De levensverwachting bij de geboorte in 2015 bedroeg 80,9 jaar. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een daling van 0,2 jaar voor beide geslachten samen. De levensverwachting voor vrouwen bedroeg 83,16 jaar en voor mannen 78,55 jaar. De kloof tussen mannen en vrouwen...

Gaan we eindelijk weten of we een zwaar beroep uitoefenen ?  Het schijnt alleszins de goede richting uit te gaan. De sociale partners, die zijn samengekomen in de Commissie Zware beroepen van het Nationaal Pensioencomité (NPC), hebben een eerste rapport goedgekeurd met betrekking tot de erkenning...

Le système de crédit-temps a connu moult changements ces dernières années. Cela ne manque pas de se répercuter sur les possibilités d’assimilation et, à fortiori, sur le montant de votre pension dans la mesure où seules les périodes pour lesquelles l’Onem paie une allocation d’interruption...