Author: Peter Verniers

We blijven erover praten en het kan nog lang duren! Door de Covid-19 gezondheidscrisis  kunnen we in ieder geval lessen leren op een aantal gebieden. Dit is o.a. het geval voor de sector langdurige zorg voor ouderen (verpleeghuizen en thuiszorg), die het onderwerp was van...

On ne finit pas d’en parler et cela risque de durer ! La crise sanitaire liée au Covid-19 nous permet, quoi qu’il en soit, de tirer des enseignements dans un certain nombre de secteurs. Il en est ainsi pour le secteur des soins de longue durée...

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt verbroken door een werkgever met opzegtermijn, kan deze onder bepaalde omstandigheden worden opgeschort. Dit is met name het geval bij ziekte of ongeval, jaarlijks verlof, tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Anderzijds was dit niet het geval in situaties van tijdelijke werkloosheid...

Lorsqu’un contrat de travail est rompu par un employeur avec un délai de préavis, celui-ci peut être suspendu dans certaines circonstances. C’est le cas, notamment, de la maladie ou de l’accident, des congés annuels, du chômage temporaire pour raisons économiques. Ce n’était, par contre, pas...

Aangezien de deadline voor het indienen van belastingaangiften voor particulieren nadert, weten velen niet dat ze kunnen genieten van een belastingvrijstelling op dividenden van aandelen tot 800 euro per jaar en per belastingbetaler. Deze vrijstelling van personenbelasting, die bestaat sinds 2019, heeft tot doel ons...

A l’approche de la date butoir de remise des déclarations fiscales des particuliers, nombre d’eux ignorent qu’ils peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les dividendes d’actions et ce jusqu’à 800 euros par an et par contribuable. Cette exonération à l’impôt des personnes physiques, qui existe...

Een laatste onderdeel van de sociale en economische bescherming werd goedgekeurd door een Ministerraad die uitgebreid werd tot de politieke partijen die de Federale regering steunen. We zien enerzijds een verlenging tot 31 augustus van maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht "corona", tot het...

Un dernier volet de protection sociale et économique a été validé par un Conseil des ministres élargi aux formations politiques qui soutiennent le gouvernement fédéral. Nous pouvons noter, d’une part, une prolongation, jusqu’au 31 août, des mesures liées au chômage temporaire pour force majeure «...

Wat is de impact van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronaviruscrisis op de pensioenen van de tweede pijler? Buiten de context van het coronavirus voorzien de meeste aanvullende pensioenregelingen erin dat alleen pensioenrechten worden opgebouwd wanneer aangesloten werknemers effectief hebben gewerkt. De pensioenregeling wordt daarom...

Quel est l’impact du chômage temporaire, lié à la crise du coronavirus, sur les pensions du second pilier ? Hors contexte coronavirus, la majorité des plans de pension complémentaires prévoient que, seuls, des droits de pension sont constitués lorsque les travailleurs affiliés ont travaillé de manière effective....