Statutaire ambtenaren : diploma bonificatie (17.06.2015)

Statutaire ambtenaren : diploma bonificatie (17.06.2015)

In de openbare sector worden de studiejaren in aanmerking genomen voor de berekening van de loopbaan bij vervroegd pensioen en voor de berekening van het pensioen indien het diploma noodzakelijk is voor de functie, de bevordering of de aanwerving.

Vanaf 1 januari 2016 zal een progressieve vermindering toegepast worden op de studiejaren in de loopbaanberekening in geval van vervroegd pensioen.

Indien de looptijd van de studies meer is dan 2 jaar maar minder dan 4 jaar, zal de vermindering 5 maanden bedragen per kalenderjaar tot 31 december 2023.  Indien de studietijd 2 jaar of minder bedraagt zal de vermindering 4 maanden per kalenderjaar bedragen tot 31 december 2021.

De vermindering zal 6 maanden belopen per kalenderjaar indien de studietijd 4 jaar of meer bedraagt.

Voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2030 wordt dit volledig afgeschaft.

Deze maatregel, gepubliceerd in de wet van 28 april 2015, B.S. van 13 mei 2015, heeft geen impact op de berekening van het pensioen.

Er werd wel een waarborgregeling uitgewerkt :

  •       Deze laat toe aan personen die de leeftijd van 55 jaar of meer bereikt hebben in 2016, niet meer dan 2 of 3 bijkomende jaren te werken, in functie van de datum waarop men met vervroegd pensioen kon vertrekken op basis van de wetgeving in voege op 31 december 2015.
  •    Dit is van toepassing op de personen die in de loop van een bepaald kalenderjaar voldoen aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan maar beslist hebben om verder te werken.  De looptijd van de vermindering is van toepassing op de pensioenen die aanvangen in hetzelfde jaar, wat ook de vroegere datum van pensioenstelling was.
  •     Voldoen aan de voorwaarden qua leeftijd en loopbaan in december. De duur van de vermindering is diegene die van toepassing is op de pensioenen die aanvangen in hetzelfde jaar daar waar het pensioen pas in voege treedt vanaf de 1ste januari van het volgende jaar.

Voorbeeld: Dhr. X, geboren 15 mei 1957, heeft 59 jaar in 2016. Op 1 juni 2016 zal hij 33 jaren effectieve dienst hebben. Hij heeft de mogelijkheid om 4 studiejaren gelijk te stellen. Totaal 33 + 4 = 37 jaren loopbaan.

Maar in 2016, is de vereiste om 62 jaar en 40 jaar loopbaan te hebben om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.

Hij zal 62 jaar en 40 jaar dienst hebben in 2019, diplomabonificatie inbegrepen.

Maar vanaf 1 januari 2016 wordt de bonificatie verminderd, in zijn geval met 6 maanden per jaar. (48 – 24 = 24 maand) Hij voldoet dus niet meer om met vervroegd pensioen te gaan (40 jaar – 2 bonificatie = 38 jaar)

De uitgewerkte waarborgregeling laat hem desalniettemin toe, om toch al na 1 jaar later met pensioen te gaan. (op 1 juni 2020)

Deze overgangsregeling is bedoeld om de vermindering van diplomabonificatie te beperken aan personen die :

   ·        Op 1 januari 2015 zich in een positie bevonden van mogelijk vervroegd pensioen, of een vergelijkende situatie

   ·        Die een goedgekeurde aanvraag hebben ingediend bij de werkgever voor 1 januari 2015 om voor 2 september 2015 in Ter Beschikkingstelling geplaatst te worden of een vergelijkbare situatie

   ·        Die geplaatst hadden kunnen worden in Ter Beschikkingstelling of een vergelijkbare situatie, ten laatste op 1 januari 2015, indien ze wel degelijk de aanvraag hadden geformuleerd maar wel verder zijn blijven werken.

Een koninklijk besluit met de toegestane situaties moet nog gepubliceerd worden