Vakantiegeld voor gepensioneerden

Vakantiegeld voor gepensioneerden

Samen met het « gewone » pensioenbedrag wordt aan de gepensioneerden uit de privé- en openbare sector ook vakantiegeld betaald.

Voor de oud-werknemers bedraagt het momenteel:

 • 1246,46 euro bruto voor een gezinspensioen
 • 997,17 euro voor wie een alleenstaanden- of overlevingspensioen krijgt.

Die bedragen variëren in de loop van de tijd omwille van indexeringen, aanpassingen aan de welvaart of wetswijzigingen.

Gedurende het 1e jaar pensioen ontvang je slechts vakantiegeld als je voordien in een periode van gelijkstelling was (ziekte, werkloosheid, brugpensioen, …). Vanaf het 2e jaar van het pensioen krijg je vakantiegeld, en dan nog in verhouding tot het aantal maanden pensioen gedurende het 1e jaar. Dit bedrag mag niet hoger liggen dan het pensioen van de maand mei, zoniet wordt het beperkt tot dit bedrag en wordt er een supplement van 38,23% op toegepast. Het totale bedrag mag niet hoger zijn dan een volledig vakantiegeld. Vanaf het 3e jaar pensioen is het vakantiegeld volledig.

Er wordt belasting geheven op het vakantiegeld, samengeteld met het pensioen!

 

Wie gepensioneerd is uit de overheidsdienst zal aan volgende voorwaarden moeten voldoen om vakantiegeld te krijgen:

 • Minstens 60 jaar oud zijn met een wettelijk pensioen, of 45 bij overlevingspensioen behalve bij permanente invaliditeit met minstens 66% of als er een kind ten laste is dat recht geeft op kinderbijslag.
 • Het totaal van het pensioen en van de eventuele andere pensioenen of gelijkaardige prestaties (in binnen- of buitenland) mag maximum 2544,08 euro bruto bedragen voor de maand mei (2035,26 euro bij overlevingspensioen)
 • Je pensioen mag niet verminderd zijn omwille van bijkomende beroepsinkomsten of vervangingsinkomens
 • Wezen kunnen aanspraak maken op vakantiegeld indien zij aan de voorwaarden voldoen van zij die een overlevingspensioen krijgen.

Een aanvullend bedrag wordt toegekend aan rechthebbenden op pensioen :

 • Als wettelijk pensioen indien men op 1 mei minstens 60 is en een aanvulling « gewaarborgd minimum » ontvangt ;
 • Als overlevingspensioen indien men recht heeft op het « gewaarborgd minimum » en indien het overlevingspensioen niet werd opgeschort omwille van overschrijding van de toegelaten beroepsinkomsten.
 • Het totaal van het vakantiegeld en de aanvulling wordt beperkt tot het totaal van al de ontvangen pensioenen van de maand mei. De beperking wordt eerst toegepast op het aanvullend vakantiegeld.

Bedragen van het vakantiegeld voor ambtenaren

Vakantiegeld Brutobedrag, index 1,8845, in 2022
Alleenstaande of overlevingspensioen 293,19 EURO
Gezinsbedrag 390,92 EURO
Wezen 293,19 EURO
 • Bedragen van de aanvulling op het vakantiegeld
Aanvulling voor ambtenaren Brutobedrag, index 1,8845 in 2022
Alleenstaande of overlevingspensioen 443,25 EURO
Gezinsbedrag 531,48 EURO
Wezen Geen recht

Het gezinsbedrag wordt toegekend als een van de echtgenoten geen pensioen krijgt of als dat bedrag lager ligt dan 97,73 euro.

 • Het nettobedrag van het vakantiegeld is gelijk aan het brutobedrag.
 • Voor gehuwden wordt het bedrag van het aanvullend vakantiegeld dat de echtgenoot ontvangt ook afgetrokken.

Gepensioneerden met een zelfstandigenpensioen hebben geen vakantiegeld. Als zij aan de voorwaarden voldoen kunnen zij wel aanspraak maken op een welvaartspremie die elk jaar in de maand mei wordt uitgekeerd.

Om daarop recht te hebben moet de gepensioneerde:

 • 75 jaar oud zijn minimaal op 30 april van het betrokken jaar;
 • Minstens 20 jaar zelfstandig zijn geweest. Hier kan het ook gaan over de loopbaan van de overleden echtgenoot, de ex-echtgenoot of deze van de twee echtelingen samen;
 • Een pensioen als zelfstandige ontvangen in april van het betrokken jaar;
 • Niet genieten van een aanvulling op het pensioen.

Het bedrag is:

 • 66,89 euro, voor wie een gezinspensioen ontvangt;
 • 53,49 euro, voor wie een alleenstaandenpensioen krijgt;
 • 53,49 euro, voor hen die een pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot ontvangen.