Verwerping van het beroep voor gemengde pensioenen (openbare sector)

Verwerping van het beroep voor gemengde pensioenen (openbare sector)

Het Grondwettelijk Hof verwierp alle beroepen die waren ingediend, met name door de regering van de Federatie Wallonië-Brussel, om de wet van maart 2018 tot wijziging van de berekening van het ambtenarenpensioen te vernietigen. Dit nieuwe gemengde stelsel is van toepassing op lokale agenten die zijn aangesteld na 30 november 2017. Voor hen worden enkel de prestaties aangenomen die als statutaire benoemde lokale agent gepresteerd werden bij de berekening van het wettelijk openbaar pensioen. De jaren waarbij ze als contractuele werknemer tewerkgesteld waren, tellen dus niet mee in dit pensioen, maar geven wel recht op een pensioen in het stelsel van de gewone werknemer.