De uitvoerende macht heeft er twee jaar over gedaan om met deze kleine hervorming te komen, die op geen enkele manier een 'hervorming' van de pensioenen is. Over deze maatregelen is al in de zomer van 2022 onderhandeld. Dit zijn de belangrijkste punten:


Pensioenbonus

Het principe is dat wie blijft werken na de eerst mogelijke pensioendatum recht heeft op deze(nieuw uitgedachte) bonus die belasting- en bijdragevrij is.

De bonus kan worden uitbetaald in de vorm van een belastingvrij forfaitair bedrag of een rente.

In het geval van een eenmalige uitkering bedraagt de bonus :

- €3.775 in het eerste referentiejaar

- €7.550 in het tweede referentiejaar

- €11.350 in het derde referentiejaar.

Het refertejaar vangt aan op de1ste dag volgend op de datum van (vervroegde) pensionering. Het kapitaal zal maximaal €22.650 voor 3 jaar bedragen. Voor werknemers die op het moment van de uittreding al 43 jaar gewerkt hebben, wordt een bedrag van €11.325 toegekend vanaf het eerste referentiejaar, d.w.z. een éénmalig forfaitair bedrag van €34.975 voor 3 jaar.

In geval van een levenslang pensioen bedraagt de pensioenaanvulling :

- €0,60 per gewerkte dag in het eerste referentiejaar

- €1,20 per gewerkte dag in het tweede referentiejaar

- €1,80 per gewerkte dag in het derde referentiejaar.

Dit geeft een jaarlijks nettopensioen van (0,6 + 1,20 + 1,8) x 312 dagen, d.w.z. €1.123,20 per jaar of € 93,60 per maand dat aanvullend betaald moet worden. 312 dagen is het maximum aantal dagen in een jaar. Zodra de FOD Pensioenen betrokkene op de hoogte heeft gebracht van het te ontvangen nettokapitaal, heeft men 1 maand de tijd om uitbetaling in de vorm van een rente aan te vragen indien dit gewenst wordt.

De bonus is van toepassing op pensioenen die voor het eerst ingaan op of na 1 januari 2025 en wordt berekend voor alle referteperiodes die ingaan op of na  1 juli 2024.

Let op: De bonus wordt tussen zes maanden en een jaar na ingang van het pensioen uitbetaald, om de administratie de mogelijkheid te geven na te gaan of men er recht op heeft (en op hoeveel).


Minimale loopbaaneis voor toegang tot het minimumpensioen

Om toegang te krijgen tot het minimumpensioen moet men nu een bepaalde drempel van effectief werk bereiken. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet men minstens 30 jaar gewerkt hebben, inclusief gelijkgestelde periodes. Daarnaast moet je aan «één van de volgende voorwaarden voldoen:

- 5.000 dagen effectief werk. Dit komt overeen met ongeveer 20 jaar in een 4/5ᵉ functie, of 16 jaar voltijds.

OF

- Voor halftijdse werknemers zijn 3120 dagen effectief werk vereist, wat ongeveer overeenkomt met 10 jaar voltijds werk. Dit beleid is bedoeld om een probleem op te lossen waarmee vrouwen te maken hebben, omdat hun loopbanen vaak korter en gefragmenteerder zijn, waardoor het voor hen moeilijk is om aan de feitelijke werkvereisten te voldoen.

Wijninckx-bijdrage verdubbeld

De zogenaamde "Wijninckx"-bijdrage, een speciale socialezekerheidsbijdrage op de hoogste aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen, wordt op 1 januari 2028 verdubbeld tot 6%.

Muriel Michel, journalist bij L'Echo, legt uit: "Deze solidariteitsbijdrage is alleen van toepassing op het werkgeversaandeel van de verworven reserves. Ze is verschuldigd wanneer de som van het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen hoger is dan het maximale wettelijke pensioen in de openbare sector, dat is vastgesteld op €95.636,10 bruto per jaar (2024)."

Pensioennivellering voor de hoogste ambtenarenpensioenen overleeft de hervorming

Beperkte perequatie is een mechanisme waarmee het bedrag van het pensioen van statutaire ambtenaren kan worden geherwaardeerd in lijn met de veranderingen in de salarissen van actieve ambtenaren. Dit mechanisme komt bovenop de indexering van hun pensioenen.

De aanpassing gebeurt op basis van 16 korven, die niet allemaal op dezelfde manier worden behandeld. Alle pensioenen in dezelfde groep worden automatisch verhoogd met een bepaald percentage in januari van de oneven jaren.

Aparte aanpassingen zijn gepland voor de overheidsambtenaren, het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel, het leger en autonome overheidsbedrijven zoals Proximus en Bpost.

Terwijl de afschaffing van de perequatie gepland was, werd deze gehandhaafd, maar zal nu beperkt worden tot 0,3% per jaar.

Voor meer info of vragen: contacteer Fediplus via info@fediplus.be of 02/514 14 44.

Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste pensioentrends en financiële strategieën.